Is de winkelier verantwoordelijk als jij geen mondkapje draagt? NEE!

Winkeliers kunnen NIET verantwoordelijk worden gehouden voor de handhaving van de mondkapjesplicht in hun winkel. Zij kunnen ook GEEN boete krijgen als zij niet handhaven. Dat blijkt uit een brief van de minister van Justitie over de handhaving van de mondkapjesplicht.

Voor downloaden van deze afbeelding als poster: https://www.ademvrij.nu/download-onze-winkelposter-ook-welkom-zonder-mondkapje

Wat opvalt bij het opleggen van alle coronamaatregelen is de verwarring die hier omheen wordt gezaaid. Het lijkt wel alsof het voor alle partijen, lastig wordt gemaakt om exact te achterhalen wat wel of niet mag, wat een maatregel precies inhoudt, hoe de handhaving gaat plaatsvinden en wat jouw rechten als burger nog zijn.

In de Regeling Aanvullende Mondkapjesverplichting Covid-19, zoals de mondkapjesplicht officieel heet, en die nu geldend is in onder meer “publieke binnenruimten”, staat de mondkapjesplicht omschreven. Wat precies “publieke binnenruimten” zijn, valt over te twisten – daar komen we op deze site nog op terug, maar volgens de regeling vallen winkels daar in ieder geval wel onder.

Maar hoe moeten winkeliers en andere ondernemers de regeling vervolgens handhaven? Dat is niet duidelijk uit de regeling. Wij krijgen veel vragen van winkeliers of het klopt dat zij verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor het toelaten van winkelend publiek, in hun winkel, zonder mondkapje. Zij krijgen via verschillende kanalen te horen dat zij (winkeliers) een boete riskeren van €4000.

Dat laatste is niet juist. Winkeliers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor publiek dat geen mondkapje draagt in hun winkel. Wij trekken deze conclusie op basis van een brief – afkomstig van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, gedateerd 4 december 2020 (zie bijlage bij dit artikel), getiteld: “Handhaving mondkapjesplicht”. Hierin geeft de minister van Justitie, Ferd Grapperhaus, mede namens zijn collega’s bij het ministerie van VWS en Medische Zorg en Sport, aan “hoe de handhaving van deze plicht eruit ziet, wie daarbij welke verantwoordelijkheid heeft en welke mogelijkheden er zijn om mensen met een medische reden … uit te zonderen.” Voor mensen die om medische redenen geen mondkapje kunnen dragen, geldt namelijk een uitzonderingsregeling.

In deze brief lezen we onder meer het volgende.

“De winkelier kan de toegang tot de winkel weigeren aan mensen die zonder geldige reden geen mondkapje dragen en/of daar geen verklaring over willen leggen.”

“De winkelier is daartoe niet verplicht, maar het behoeft geen betoog dat als winkeliers wel gebruik maken van die mogelijkheid dit de naleving bevordert en de verspreiding van het virus tegengaat. Wij roepen alle winkeliers op om hierin hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.”

Als de winkelier personen die zonder geldige reden geen mondkapje dragen niet weert uit de winkel dan kan er niet handhavend worden opgetreden tegen de winkelier. Wel kunnen BOA’s en Politie in de winkel handhavend optreden tegen personen die zich zonder geldige reden aan de mondkapjesplicht onttrekken.”

Met andere woorden: de winkelier is NIET verplicht om handhavend op te treden en kan hiervoor NIET worden beboet.

Dat winkeliers door de mondkapjesplicht te handhaven, helpen de verspreiding van het virus tegen te gaan, zoals minister Grapperhaus schrijft, is uiteraard een leugen. Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat het dragen van mondkapjes in winkels iets helpt tegen de verspreiding van het coronavirus. Dat een minister van Justitie dit soort onwaarheden verspreidt, getuigt van minachting van de Nederlandse bevolking. Dat terzijde.

Voor winkeliers die desalniettemin handhavend willen optreden (ook al hoeven zij dat niet), wordt in de brief ook nog ingegaan op de uitzonderingsregeling. De minister stelt dat een klant “op verschillende manieren kan aantonen” waarom hij/zij geen mondkapje kan dragen, bijvoorbeeld:

“Door een kaartje te laten zien waarop staat dat hij/zij gebruik maakt van de uitzonderingsregeling, zie hiervoor: https://www.vilans.nl/vilans/media/documents/files/uitzonderingskaart-mondkapjes.pdf.”

 “Een bewijs van een behandelrelatie van een (huis)arts of instelling. Dit gaat niet om een officiële medische verklaring (die mag een arts niet over zijn patiënt afgeven), maar bijvoorbeeld om een bewijs van een afspraak bij een arts.”

“Een verklaring van een begeleider of een naaste die gebeld kan worden. Een klant kan een hulpmiddel of medicijnen laten zien.”

“Een klant kan een faceshield gebruiken.”

Let wel: een winkelier kan dit vragen, maar hoeft dat niet. Bovendien: de klant heeft ook rechten. Hij/zij kan dit weigeren op grond van privacy-redenen. Daar wordt in deze brief verder niet op ingegaan.

Wij hopen dat dit tot enige duidelijkheid en rust zal leiden onder zowel winkeliers als winkelend publiek, immers als alle partijen op de hoogte zijn van wat er daadwerkelijk van hen verwacht wordt, dit wellicht tot een prettigere winkel-ervaring kan leiden waarbij beide partijen niet langer  – door incorrecte en/of onjuiste informatie – tegenover elkaar uitgespeeld zullen worden.

(Noot van Redactie Nieuwe Geluid: In het oorspronkelijke artikel van Ademvrij.nu vind je de volledige brief. Het is voor mensen die vinden dat zij onder de uitzonderingsregel vallen, mogelijk een goed idee om deze brief uit te printen en mee te nemen om winkeliers die niet goed op de hoogte zijn en daardoor (begrijpelijk vanwege de angst voor buitensporige boetes) in paniek raken bij het zien van mensen zonder mondkapje in hun zaak. Het tonen van de brief van Grapperhaus kan hen dan wellicht gerust stellen.)

NB: Voor winkeliers en ondernemers die willen laten zien dat mensen zonder mondkapje ook welkom zijn in hun zaak, hebben wij een speciale poster gemaakt, die zij van onze site kunnen downloaden, uitprinten en ophangen: https://www.ademvrij.nu/download-onze-winkelposter-ook-welkom-zonder-mondkapje

Bovenstaand artikel werd gepubliceerd op de website Ademvrij.NU van het Nationaal Comité tegen Verplichte Mondkapjes. Oproep van hun website:

Ademvrij.NU zoekt hulp!

Adem Vrij is een initiatief dat best weleens een lange adem nodig zal hebben! Adem Vrij/NCVM is opgericht door enkele bezorgde burgers in Amsterdam. Wij zijn onafhankelijk, en hebben geen financiële, politieke, commerciële of ideologische doeleinden of belangen. Wij streven naar een zo breed mogelijk draagvlak voor ons initiatief, dat zich uitsluitend richt tegen elke door de overheid opgelegde verplichting tot het dragen van mondkapjes. Het spreekt vanzelf dat al onze activiteiten vreedzaam van aard zijn.

Wij willen strijden tot de mondkapjesplicht definitief verdwenen is uit Nederland – juridisch, politiek en hopelijk in de geesten van de bevolking. Dan hebben we het over de dwang om mondmaskers te moeten dragen. Iedereen heeft uiteraard de vrijheid om een mondmasker op te zetten. 

Wij hebben daarvoor veel hulp nodig.

Wij streven ernaar deze activiteiten te laten uitvoeren door een aantal commissies of teams, die zich met de volgende onderwerpen bezig gaan houden:

 • Bestuurlijk, waaronder financieel, organisatorisch (incl fondsenwerving)
 • Juridisch
 • Psychologisch, ethisch, medisch
 • Redactie en onderzoek
 • Publieksacties, diverse initiatieven (bv. apps, petitie)
 • Social media, distributie
 • Politieke lobby
 • Raad van Advies

Op onze website www.ademvrij.NU is al veel informatie te vinden. 

Wil je meedoen in een van de teams, stuur dan svp een email naar info@ademvrij.NU

Wil je ons financieel steunen, graag, je kunt via de website een donatie doen.

Hartelijk dank voor je steun!

Karel Beckman, initiatiefnemer Ademvrij.NU, stichting Nationaal Comité tegen Verplichte Mondkapjes (NCVM)

Boete gehad voor het niet dragen van een mondkapje? Maak bezwaar!

Heeft u een boete gehad voor het niet dragen van een mondkapje? Dan kunt u bezwaar maken middels een verzetschrift. Wij hebben met hulp van een advocaat een standaard verzetschrift opgesteld.

We hebben twee model-verzetschrift gemaakt. één voor boetes na 1 december 2020 en één voor boetes vóór 1 december 2020. Op 1 december 2020 ging de Ministeriële Regeling voor de mondkapjesplicht in.

Mocht de zaak voor de rechter komen, dan kunt u contact met ons opnemen en kunnen wij u mogelijk bij staan. Wij willen proberen via rechtszaken de mondkapjesplicht ongedaan te maken. Schrijf naar info@ademvrij.NU

Wij garanderen uiteraard geen succes en zijn niet verantwoordelijk voor de handelingen van personen. Deze oproep is er niet op gericht om personen in strijd met de wet te laten handelen, integendeel, hij is bedoeld om de wet te toetsen.

Ga naar de pagina van Ademvrij om een bezwaarschrift te downloaden: https://ademvrij.nu/bezwaar-maken-tegen-een-boete-zo-kan-het

// Einde info website Ademvrij.NU

Over Nieuwegeluid.nl

 • Klik hier voor onze handige, uitgebreide nieuwsfeed van diverse alternatieve, onafhankelijke nieuws- en opiniesites, maar ook eigen artikelen over politiek en maatschappij.
 • Voeg onze website toe als app op je mobiel, via “toevoegen” onderaan je telefoonscherm of via je browserinstellingen. Voortaan direct overzicht op je mobiel van alle nieuwste publicaties van onafhankelijke media!
 • Nieuwe Geluid is een platform voor de promotie van vrije en alternatieve media.

Help het Nieuwe Geluid te verspreiden door dit artikel te delen:

Deel deze pagina...