Vaccins tegen het SARS-CoV-2 virus – Deel 1

Wat ik voorafgaande aan mijn betoog heel duidelijk wil maken is dat ik absoluut geen anti-vaxxer ben. Ik denk dat vaccins in het verleden bijzonder succesvol zijn geweest in het verminderen en soms zelfs doen verdwijnen van bepaalde ziektes waaraan mensen overleden of waardoor ze ernstig gehandicapt werden.

De voorbeelden van polio en pokken (smallpox) spreken het meest tot de verbeelding, maar ook het congenitaal rubellasyndroom (rode hond) ten gevolge van een infectie met het rubellavirus bij het ongeboren kind van een moeder die niet eerder een infectie met dit virus doormaakte, is iets dat in Nederland vrijwel niet meer wordt gezien. Zelf zag ik in Duitsland twee adolescenten binnen enkele weken overlijden aan de gevolgen van een Subacute Scleroserende Panencefalitis (SSPE), een late complicatie van het mazelenvirus waarbij jonge mensen binnen enkele weken aftakelen tot een meelijwekkend restje mens, tot niets meer in staat, om daarna te overlijden. Het is iets dat ik nooit meer hoop mee te maken.

Waar ik me grote zorgen over maak is de vanzelfsprekendheid die ik bij veel mensen aantref als het gaat om het direct of indirect verplicht stellen van een vaccin dat voor een groot deel van de bevolking niet of nauwelijks meerwaarde heeft, en zijn waarde qua effectiviteit en werkzaamheid nog niet bewezen heeft. Daarover gaat dit artikel.

De (versnelde) toelatingsprocedure van de vaccins tegen het SARS-CoV-2 virus.

Op maandag 21 december 2020 werd het Pfizer/BioNTech als eerste mRNA vaccin volgens de ‘Conditional Marketing Authorization (CMA)’ (1) van de European Medicines Agency (EMA) toegelaten tot de Europese Gemeenschap. Naar verwachting zal het vaccin van Moderna, eveneens een mRNA-vaccin, eind januari 2021 volgen (2).

Een CMA is een toelating ‘onder voorwaarden’ en heeft een geldigheidsduur van een jaar. Zoals men hieronder kan lezen geldt deze procedure voor slopende en levensbedreigende aandoeningen, maar ook voor zogenaamde ‘weesziekten’, hetgeen zeldzame aandoeningen zijn waarvoor meestal geen of slechts beperkte behandeling mogelijk is. Het is nieuw dat deze versnelde procedure gebruikt wordt voor de beoordeling van een vaccin, zoals nu het vaccin tegen het SARS-CoV-2 virus.

De voorwaarden om voor een CMA in aanmerking te komen zijn eveneens terug te vinden in de onderstaande tekst. Ik som deze voorwaarden op: ten eerste moet de balans van baten en risico’s van het nieuwe medicijn positief zijn. Ten tweede moet de aanvrager in staat zijn uitgebreide aanvullende data aan te leveren in het jaar na de voorlopige toelating. De derde eis is dat er sprake moet zijn van een middel dat moet voorzien in een medische behoefte waarin niet op een andere manier kan worden voorzien, en de laatste en vierde voorwaarde is dat het voordeel van onmiddellijke beschikbaarheid van het medicijn voor patiënten groter is dan eventuele risico’s en nadelen, in aanmerking genomen dat de beschikbare gegevens beperkt zijn. De vraag is nog niet eens zozeer of een vaccin tegen het SARS-CoV-2 virus aan deze voorwaarden voldoet, maar vooral voor wie deze voorwaarden gelden.

Zoals inmiddels bekend mag worden geacht is het SARS-CoV-2 virus voor kinderen en adolescenten relatief ongevaarlijk en is de Infection Fatality Rate (IFR) voor deze groep bijzonder laag (9). De kans op een een ziekenhuisopname ten gevolge van een infectie met het SARS-CoV-2 virus in deze leeftijdsgroepen is waarschijnlijk lager dan voor een infectie met het Influenza virus (10). De beschikbare cijfers over de mortaliteit en morbiditeit van een infectie met het influenza-virus zijn in het verleden nooit aanleiding geweest om kinderen en adolescenten te vaccineren tegen Influenza, laat staan dat er een vaccin werd ontwikkeld dat via een spoedprocedure tot de markt werd toegelaten. De Infection Fatality Rate van een infectie met het SARS-CoV-2 virus loopt vervolgens exponentieel op met het stijgen van de leeftijd, maar is op de leeftijd van 40 jaar nog steeds niet veel hoger dan 0,1%, en komt pas op de leeftijd van ongeveer 65 jaar boven de 1%. Zoals eveneens bekend mag worden verondersteld hebben mensen met onderliggende aandoeningen een hogere kans op ernstige ziekte of overlijden aan een infectie met het SARS-CoV-2 virus.

Het is mijns inziens dan ook zeer de vraag of voor gezonde mensen tot een leeftijd van 55-60 jaar, zonder onderliggende medische aandoeningen, überhaupt sprake is van een dringende medische noodzaak voor het toelaten van een vaccin volgens een versnelde procedure zoals deze. Zeker omdat de data over veiligheid en effectiviteit nog erg summier zijn, en men over de veiligheid op de langere termijn nog vrijwel niets weet. Hierbij is het opmerkelijk dat uitgerekend de mensen die het hoogste risico hebben om ernstig ziek te worden of te overlijden aan een infectie met het SARS-CoV-2 virus, ondervertegenwoordigd waren, of helemaal niet vertegenwoordigd waren in de studies naar de veiligheid en werkzaamheid van de verschillende vaccins, terwijl in vele landen het deze groepen zijn die als eerste worden gevaccineerd. Terwijl juist voor mensen een effectief en veilig vaccin van het grootste belang zijn.

Bij deze wil ik meteen de stelling ontkrachten dat…. Lees het volledige artikel verder op: https://www.janbhommel.com/post/vaccins-tegen-het-sars-cov-2-virus-deel-1.

Lees ook de beschouwing over Het Pfizer/BioNTech Vaccin tegen het SARS-CoV-2 virus.

Auteur: Neuroloog @hommel_b, te volgen op Twitter. Tevens publiceert hij een uitstekend eigen(wijze) blog met een scherp randje en een kritische blik op medische wetenschap, medische journalistiek, politiek in volksgezondheid en coronabeleid, welke wij van harte aanbevelen: https://www.janbhommel.com/.

Afbeelding door Frauke Riether van Pixabay

Over Nieuwegeluid.nl

  • Klik hier voor onze handige, uitgebreide nieuwsfeed van diverse alternatieve, onafhankelijke nieuws- en opiniesites, maar ook eigen artikelen over politiek en maatschappij.
  • Voeg onze website toe als app op je mobiel, via “toevoegen” onderaan je telefoonscherm of via je browserinstellingen. Voortaan direct overzicht op je mobiel van alle nieuwste publicaties van onafhankelijke media!
  • Nieuwe Geluid is een platform voor de promotie van vrije en alternatieve media.

Help het Nieuwe Geluid te verspreiden door dit artikel te delen:

Deel deze pagina...