Updates vanaf 01-01-2021 Kennisbank Covid-19

De meest recente aanvullingen sinds 01-01-2021 op de pagina Kennisbank Dossier Covid-19, het centrale verzamelarchief en kennisbank voor de verslaglegging van belangrijkste artikelen, berichten, documentatie, video’s, bronnen en data ter ondersteuning van voorlichting over Coronabeleid scepsis en verspreiding van bewustwording van een realistisch perspectief.

Gezien de enorme hoeveelheid data op de desbetreffende Kennisbank pagina, houden we hier een logboek bij van alle sinds de laatste gepubliceerde update toegevoegde informatie voor een ieder die reeds op de hoogte is van de reeds eerder gepubliceerde informatie op de Kennisbank pagina.

Afbeelding door Pete Linforth van Pixabay

31-01-2021

Motie Janssen c.s. over toestemming Staten Generaal over verlenging “Tijdelijke” Covidwet AANGENOMEN

Nadat het amendement van Van Haga/FvD in de Tweede Kamer reeds was afgewezen, werd er bij de behandeling in de Eerste Kamer een motie ingediend om alsnog te verlangen dat de Staten Generaal (Tweede en Eerste Kamer) in dienen te stemmen als het kabinet de Covidwet wenst te verlengen. Deze motie is weliswaar aangenomen, maar of en hoe het kabinet hier ook invulling aan gaat geven, is nog even een vraag. Maar het feit dat de motie is ingediend en aangenomen in de Eerste Kamer wel een belangrijke stok achter de deur voor enige democratische controle.

De motie luidde als volgt:

MOTIE VAN HET LID JANSSEN C.S.
Voorgesteld 26 oktober 2020


De Kamer,
gehoord de beraadslagingen,


overwegende, dat in de wet grondrechten beperkende maatregelen
worden mogelijk gemaakt;


van mening, dat over verlenging van de wet bepalende zeggenschap aan
de Staten-Generaal toekomt;


verzoekt de regering dit op de kortst mogelijke termijn mogelijk te maken,


en gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie was op 26 oktober 2020 ingediend door Janssen (SP) en mede-ondertekend door:

J. van Pareren (FVD), P. Nicolaï (PvdD), H. Otten (Fractie-Otten), M.J. van Rooijen (50PLUS), J.W.E. de Vries (Fractie-Otten)

Op 27 oktober 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. FVD, PVV, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, PvdD, OSF, PvdA en 50PLUS stemden voor. Bron.

Motie Hiddema (FVD) over onderzoeken alternatieven anderhalvemetermaatschappij VERWORPEN

De onwil in Den Haag om te bezien of er werkbare alternatieven zijn voor de onmenselijke anderhalvemetermaatschappij, blijkt wel uit het feit dat geen enkele partij, behalve FvD, zelfs maar geïnteresseerd is in het onderzoeken naar mogelijk betere en menselijkere alternatieven. Betreft motie van 7 mei 2020.

MOTIE VAN DE LEDEN HIDDEMA EN VAN HAGA
Voorgesteld 7 mei 2020

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,


constaterende dat de regering streeft naar een anderhalvemetersamenleving als het nieuwe normaal;
overwegende dat een anderhalvemetersamenleving indruist tegen de
menselijke natuur;


overwegende dat een anderhalvemetersamenleving voor bijvoorbeeld
dansgelegenheden, festivals en grote evenementen überhaupt geen
oplossing biedt;


overwegende dat er ook alternatieven voor een anderhalvemetersamenleving denkbaar zijn, zoals bijvoorbeeld een tweestromensamenleving:


– waarin gezonde mensen hun leven zo normaal mogelijk kunnen
voortzetten;


– waarin risicogroepen extra worden beschermd, zonder hen uit te
sluiten, door op speciale dagen en tijden supermarkten, winkels,
restaurants, bioscopen en theaters, uitsluitend voor de risicogroep te
openen en delen van het openbaar vervoer voor de risicogroep te
reserveren;


roept de regering op, deugdelijk te onderzoeken welke alternatieven er zijn voor een anderhalvemetersamenleving,
en gaat over tot de orde van de dag.
Hiddema
Van Haga

Bron

Ondanks eerdere aangenomen motie Wilders tegen de avondklok, nieuwe motie alsnog verworpen; avondklok een feit!

Zoek de verschillen in stemgedrag:

Stemgedrag partijen over avondklok november’20 vs. januari’21

ChristenUnie, VVD en CDA waren in november ook al voor de avondklok, maar 21 januari 2021 zijn ook SP, D66, PvdA, GroenLinks en 50Plus alsnog overstag gegaan en hebben zij toch voor de avondklok gekozen. Zo gaan deze partijen dus met dit zeer zware middel om. Bron

Ook FvD diende een motie in tegen de avondklok op 19 januari 2021, met als aanleiding het debat over de toeslagenaffaire. Deze motie luidde als volgt:

MOTIE VAN DE LEDEN BAUDET EN VAN HAGA
Voorgesteld 19 januari 2021


De Kamer,
gehoord de beraadslaging,


constaterende dat we hier spreken over een geval van ongekend onrecht
en dat de slachtoffers zo spoedig mogelijk gecompenseerd dienen te
worden;


constaterende dat het van belang is dat de overheid lessen trekt uit het
toeslagenschandaal, ook op andere terreinen;


overwegende dat de overheid niet als een stoomwals over mensen dient
heen te walsen;


overwegende dat een avondklok een ongekende inperking van het
persoonlijke leven is;


verzoekt de regering, geen avondklok in te voeren,


en gaat over tot de orde van de dag.
Baudet
Van Haga

Ook deze motie werd verworden. Alleen FvD, PVV, DENK en Krol stemden voor. Bron

Motie van het lid Wilders c.s. over het per direct openen van de terrassen VERWORPEN

Deze motie had er betrekking op dat er al besloten was om in de lente 2020 na Hemelvaart en Pinksteren terrassen te openen. Er was zeer mooi weer voorspeld dat weekend, zodat horeca ondernemers, nu er toch al besloten was dat ze binnenkort open mochten, ter compensatie voor de al geleden schade, in staat zouden worden gesteld in het Pinksterweekend alvast een goed weekend te kunnen draaien. De veronderstelling was dat die paar dagen niet veel meer uitmaakte, maar voor de horeca ondernemers een heel groot verschil zouden kunnen maken. De motie werd ingediend door Wilders PVV, samen met Baudet & Van Haga (FvD) en Krol. De motie luidde als volgt:

MOTIE VAN HET LID WILDERS C.S.
Voorgesteld 20 mei 2020


De Kamer,
gehoord de beraadslaging,


verzoekt de regering, de terrassen per direct te laten openen in plaats van na Hemelvaart en Pinksteren,


en gaat over tot de orde van de dag.

Deze meer dan redelijke motie werd echter verworpen door de Tweede Kamer. Alleen PVV, FvD, Van Haga (tegenwoordig ook FvD), en Krol stemden voor. ALLE overige partijen stemden TEGEN (dus ook “ondernemerspartij” VVD). Bron

NRC: Intensivisten: de maatregelen eisen een te grote tol

De zware coronamaatregelen wegen niet meer op tegen de gezondheidswinst die ziekenhuizen boeken, betogen vier intensivisten.

Zij bepleiten de mogelijkheid om andere keuzes te overwegen, ondanks het feit dat ze denken dat de maatregelen wel effect hebben op de verspreiding. Echter, tegen welke kostprijs?

De dilemma’s van deze ongekende crisis moeten duidelijk zijn voor de bevolking: of we houden de strenge maatregelen en beschermen de ‘gehele’ bevolking tegen het virus – met alle maatschappelijke gevolgen van dien – of we laten nu een deel van de maatregelen los en accepteren dat er op de korte termijn meer mensen aan Covid-19 gaan overlijden.

Uiteraard is en blijft iedere individuele afweging een duivels dilemma. Maar het gesprek hierover uit de weg gaan, is schadelijk voor zowel Covid-patiënten als onze samenleving.

Lees het artikel hier: https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/31/maatregelen-eisen-te-grote-tol-a4029894 | Reservelink: https://archive.vn/MIBRo

Volkskrant: Opinie: Grof geweld tegen anti-lockdownprotest is onze rechtsstaat onwaardig

25-01-2021 Opiniestuk door Willem Jebbink, advocaat in Amsterdam.

Wie de berichtgeving over de demonstratie op het Museumplein van zondag leest, ziet een zootje ongeregeld dat vuurwerk naar de politie gooit en met fietsen sleept. Terwijl vanaf 14 uur door enkele honderden mensen rustig werd gedemonstreerd. De ontbinding van de betoging werd door de gemeente dan ook niet gegrond op niet-vreedzaam demonstreren. De groep zou ‘steeds groter’ worden, waardoor ‘de risico’s’ zouden toenemen. Om 15.15 uur begon vervolgens de politie na een waarschuwing de demonstranten uiteen te drijven. Dat gebeurde met grof geweld: wapenstokken, paarden, honden en een waterwerper.

We zagen zondag dus het door de burgemeester van Amsterdam uiteenslaan van een vreedzame demonstratie. Dat moet eenieder veel zorgen baren. Het recht om vreedzaam te demonstreren en je mening te uiten is een grondrecht. Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens niet minder dan een van de fundamenten onder een democratische samenleving.

Lees verder bij de bron: https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-grof-geweld-tegen-anti-lockdownprotest-is-onze-rechtsstaat-onwaardig~bfb6d7ee/ | Reservelink: https://archive.vn/KGMEw

Duitse Rechter: “Coronabeleid catastrofaal verkeerde politieke beslissing met dramatische gevolgen voor menselijk leven”

Deze maand [11-01-2021] deed een rechtbank in Thüringen (Weimar) uitspraak na een overtreding van artikel 2 van een SARS-CoV-2 noodverordening, zoals die gold sinds 18 april 2020. De integrale (in het Nederlands vertaalde) uitspraak is onder deze korte uiteenzetting te vinden. Ook als download in pdf. 

Aanleiding voor de zaak betrof iemand die in april 2020 met zeven andere mensen (van zeven verschillende huishoudens) in de achtertuin van zijn huis in Weimar zijn verjaardag vierde. De onderhavige rechtbank sprak hem van de aanklacht niet alleen vrij, maar onderbouwde haar beslissing met een uitvoerige beoordeling van de maatregelen in brede zin. De rechtbank concentreert zich daarbij op de afstandsregels: “niemand in Duitsland kon zich in januari 2020 nog voorstellen dat de staat hen zou kunnen verbieden om hun ouders bij hen thuis uit te nodigen onder dreiging van een boete. Bijna niemand kon zich voorstellen dat drie vrienden niet samen een bankje in het park mochten zitten.”

Hiermee is deze uitspraak de eerste in Duitsland (en Europa?) die een inhoudelijk oordeel geeft over het beleid van de regering-Merkel in de Corona-crisis in relatie tot de gevolgen en de (on)grondwettelijkheid. In de beoordeling wordt uitgebreid verwezen naar de (door de overheid en instituten zelf aangeleverde) cijfers, statistieken en andere openbare bronnen. De grondslag waarop alle maatregelen werden genomen in het voorjaar van 2020 berustten toen al niet op een epidemie, schrijft de rechtbank na eerste uitgebreide beoordeling van die cijfers. Zo zouden de cijfers niet te stempel ‘pandemie’ of ‘epidemie’ rechtvaardigen gebaseerd op de door het Duitse RIVM (het Robert Koch Instituut) zelf gepubliceerde data. Eerder de stempel van een zware griep, staat er te lezen.

Bron

Lees de vertaling van de uitspraak hier: https://thefireonline.com/wp-content/uploads/2021/01/UItspraak-Thuringen-Coronamaatregelen-.pdf | Reservelink

Oorspronkelijke Duitse versie uitspraak: https://openjur.de/u/2316798.html | Reservelink: https://archive.vn/fQPdz

20-01-2021

Friesch Dagblad: De strijd tegen corona bracht schade aan fundamentele rechten en vrijheden

Wybe Fraanje is journalist bij Friesch Dagblad en schrijft over hoe de pandemie onze grondwettelijke rechten wel heel makkelijk in de ijskast zijn gezet en dat bijsturen in de Tweede Kamer moeilijk blijkt. Ook de pers staat machteloos schrijft deze journalist, hoewel naar mijn beleving de journalistiek wel degelijk meer eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen door meer transparantie te eisen; een oproep om zelfreflectie lijkt nog enigszins in het artikel te ontbreken, desalniettemin legt de schrijver wel zeer duidelijk vingers op de zere plekken als het gaat om onze grondrechten. Met name omdat Nederland juist op internationaal niveau voorlopers waren in het vormen van die grondrechten.

De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat de individuele vrijheid van burgers relatief blijkt te zijn. De coronawet geeft de overheid bevoegdheden die verder gaan dan in de grondwet is vastgelegd.

Zo wordt stukje bij beetje duidelijk wat de coronawet allemaal mogelijk maakt. Een paar weken geleden ontstond ophef omdat minister Hugo de Jonge zei dat de scholen gesloten werden om de ouders thuis te houden. Dit is een voorbeeld van détournement de pouvoir, het in de breedte van de beschaafde wereld wettelijk verankerde verbod op het treffen van een maatregel om iets anders te bereiken dan waarvoor die maatregel bedoeld is. Bestuurskundige Albertjan Tollenaar zei in deze krant dat alarm hierover slaan niet nodig is, omdat in de coronawet is vastgelegd dat de overheid dit mag doen.

De overheid had in 75 jaar niet zo veel macht over de burgers als het afgelopen jaar, en de machteloosheid van de democratische controle daarop was ook nog nooit zo groot sinds 1945, aldus de krant. Sinds medio maart werden in de grondwet verankerde vrijheden soms van de ene op de andere dag beknot, terwijl het democratische mandaat daartoe ontbrak.

Voor de belangrijke strategische (grondswets)kwesties wendde het kabinet zich voor advies tot deskundigen van buitenaf (het OMT), terwijl de Kamer toekeek. De corona-realiteit is dat het kabinet besluiten neemt op basis van adviezen van deskundigen zonder democratisch mandaat, en die besluiten vervolgens mededeelt. Daarmee moeten we het doen.

Nederland is altijd een gidsland geweest op het gebied van vrijheid van individuele zelfbeschikking, levensovertuiging en autonomie in de persoonlijke levenssfeer. Maar we hebben er niet bij stil gestaan dat de wetten die dat verankeren in een crisis in de ijskast gezet blijken te kunnen worden. Als het meeste stof van de coronacrisis is neergedaald, zal de Tweede Kamer daarop moeten reflecteren.

https://frieschdagblad.nl/2021/1/11/opinie-de-strijd-tegen-corona-bracht-schade-aan-fundamentele-rechten-en-vrijheden | Reservelink: https://archive.vn/L7Twk

Wybren van Haga (FVD): “het leven is meer dan alleen niet doodgaan”

“Een minister die veel te strenge maatregelen instelt, zal nooit ter verantwoording worden geroepen. Maar, een minister die probeert de enorme schade te minimaliseren en daarbij risico’s neemt, loopt zelf politiek gevaar….Een lockdown lijkt degelijk leiderschap maar dat is het uiteindelijk niet.” – 13-01-2021

Mattias Desmet, professor klinische psychologie: “Coronamaatregelen onthullen totalitaire trekken”

Mattias Desmet is psychotherapeut en professor klinische psychologie aan de Gentse universiteit. Artikel van 18-1-2021. Hij ziet nu bekend raakt dat Corona wellicht niet zo “onschuldig” is als de griep, we nu we weten dat het ook geen ebola is. Maatregelen draven te ver door en we dreigen in een totalitaire richting te drijven, dat ook de psychische schade aanzienlijk is en een en ander niet te verenigen ten opzichte van het gevaar van het virus.

“Tjah, ziekte en lijden is altijd erg, maar de omvang van het lijden staat volgens mij niet in verhouding tot de reactie, nee. Beroepshalve ben ik bij twee onderzoeksprojecten aangaande corona betrokken. Hierdoor heb ik me redelijk intensief beziggehouden met de gegevens. Het is duidelijk dat het mortaliteitscijfer van het virus vrij laag is. De cijfers die de media toont zijn gebaseerd op, laat me zeggen, een enthousiaste telling. Zowat iedere oudere, los van welke onderliggende medische problemen deze al kende, die kwam te overlijden werd aan de lijst met coronadoden toegevoegd. Persoonlijk ken ik slechts één persoon die als coronadode werd geregistreerd. Hij was een terminale kankerpatiënt die dus eerder met dan aan corona overleed. Door deze overlijdens bij de corona-overlijdens te tellen verhogen de cijfers en vergroot de angst bij de bevolking.”

“Vergis u niet: aan de universiteit en in de medische wereld zijn er veel mensen die verbluft toekijken op wat er gaande is. Ik heb nogal wat vrienden in de medische wereld die niet begrijpen wat er gaande is. Ze zeggen “doe je ogen open, zie je niet dat dit virus de pest niet is?”. Maar al te vaak zetten ze de stap niet om dit ook publiekelijk te zeggen. Bovendien openbaren zich voor iedere kritische stem dertig anderen die wèl meegaan in het verhaal. Zelfs indien dit betekent dat ze hun kritische wetenschappelijke houding in deze moeten laten varen.”

“Vandaag merkt men gelijkaardige fenomenen op. Er is een enorm psychisch lijden, gebrek aan zinverlening en afwezigheid van sociale banden in de samenleving. Dan komt er een verhaal langs dat een angstobject, het virus, aanwijst, waarna de bevolking haar angst en onbehagen massaal aan dit angstobject koppelt. Ondertussen klinkt voortdurend in alle media de oproep om gezamenlijk de moordende vijand te bestrijden. De wetenschappers die het verhaal aan de bevolking brengen krijgen een ontzagwekkend maatschappelijke macht in ruil. Hun psychologische macht is zo groot dat op hun suggestie de hele samenleving abrupt een hele reeks sociale gebruiken verloochent en zichzelf reorganiseert op een manier die niemand aan het begin van 2020 voor mogelijk had gehouden.”

https://www.dewereldmorgen.be/community/mattias-desmet-professor-klinische-psychologie-coronamaatregelen-onthullen-totalitaire-trekken/ | Reservelink: https://archive.vn/wnW66

Naar een omgekeerde lockdown

Artikel van 17-9-2020 door hoogleraar Sam Brokken, gepubliceerd in Artsenkrant.

“Op basis van negen maanden wetenschappelijke data blijkt meer en meer dat de huidige maatregelen disproportioneel zijn”, schrijft Sam Brokken, lector Gezondheidswetenschappen en onderzoeker, in een open brief aan de Belgische regering en expertgroepen. Zijn brief werd ondertekend door meer dan 1.400 professionals uit de medische sector.

Het Sars-Cov-2 virus heeft zijn plaats verworven tussen alle andere pathogenen die deel uitmaken van ons dagelijks bestaan. Als dusdanig moeten we ervan uitgaan dat dit niet zal verdwijnen.”

“We merken verder op dat vele epidemiologische definities naar voor werden gebracht tijdens het verloop van de pandemie. De CFR (Case Fatality Rate), de IFR (de Infection Fatality Rate) en de mortaliteitsgraad, om de belangrijkste te noemen. Deze zijn echter onderhevig aan correcte en representatieve data.

Sinds de aanvang is het duidelijk dat de mortaliteitscijfers een amalgaam betreffen van oversterfte, bevestigde en niet-bevestigde cases.”

“Nog een maand later blijkt uit een studie van Stanford University (3) dat we internationaal al op 0,24% uitkomen. Voor een pandemische seizoensgriep vinden we 0,10% tot 0,17% terug (4). Men kan niet ontkennen dat Sars-Cov-2 een hogere mortaliteit inhoudt dan de seizoensgriep, althans op basis van de data die tot op heden beschikbaar zijn. Anderzijds kunnen we aannemen dat naarmate de pandemie vordert de IFR nog zal dalen en zien we ook dat de meerderheid van de overlijdens te betreuren zijn bij de ouderen en/of zwakkere risicogroepen (20B).”

“Kinderen confronteren met dit huidige beleid ondermijnt hun psychologisch welbevinden dat mogelijks een impact zal hebben op hun verdere socio-psychologische leven. Dit valt niet te rijmen met een gezondheidsbeleid en de impact zal hier ook niet gering zijn voor de toekomstige uitgaven in de gezondheidszorg.”

“We stellen voor om naar een omgekeerde lockdown te evolueren waarbij risicopatiënten samen met hun arts een strategie kunnen uitwerken rond het nemen van de nodige individuele maatregelen tot zelfbescherming.

Preventieve gezondheidspromotie kan helpen om de ganse bevolking blijvend te informeren over de gevaren die ze als vector hebben t.o.v. van de zwakkeren in de samenleving.”

https://www.artsenkrant.com/actueel/naar-een-omgekeerde-lockdown/article-opinion-49565.html | Reservelink: https://archive.vn/PHEVG

17-01-2021

Arts en filosoof Marli Huijer: ‘Niemand heeft récht op een zo lang mogelijk leven’

In dit uitstekende artikel uit het NRC betoogt filosoof, hoogleraar en voormalig arts Marli Huijer. Hoewel zij de surveillancemaatschappij en lockdowns afkeurt, ziet ze daarentegen wel heil in de afstandsmaatregel; het is niet duidelijk uit het artikel of zij die maatregel op vrijwillige basis ziet of niet.

Corona Jongeren moeten naar festivals en cafés kunnen, zegt arts en filosoof Marli Huijer. En kinderen moeten naar school. „Het zou erom moeten gaan wat een goed leven is.”

Marli Huijer (65), filosoof, hoogleraar en voormalig arts, betoogt sinds maart al hoe gevaarlijk en slecht lockdowns zijn. Als maatregel tegen corona zijn ze buiten proportie.

Hoe u over lockdowns denkt is ook beïnvloed door Foucault?

„Hij heeft veel over epidemieën geschreven, met name over de pestepidemie in de zeventiende eeuw, en hij laat zien dat die altijd tot disciplineringsmaatregelen leiden. En dat die maatregelen niet worden teruggedraaid als de epidemie voorbij is. Bestuurders hebben gezien wat de voordelen zijn. Het afgelopen jaar hebben we ik weet niet hoeveel ervaring opgedaan met hoe je een hele samenleving plat kunt leggen en hoe je mensen tot bepaald gedrag kunt brengen. Het toezicht, de surveillance, is toegenomen.

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/15/arts-en-filosoof-marli-huijer-niemand-heeft-recht-op-een-zo-lang-mogelijk-leven-a4027683 | Reservelink: https://archive.vn/c0I5a

12-01-2021

Persconferentie coronavaccin BioNTech/Pfizer | CBG

Deze korte compilatie betreft een aantal opmerkingen die zijn gemaakt bij de persconferentie (21-12-2020) van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen voor de introductie van het Pfizer Coronavaccin. Hierin worden een aantal dingen toegelicht die in de continue vaccin propaganda nauwelijks aandacht krijgen, maar waardoor er mogelijk wel verkeerde verwachtingen ontstaan bij dit vaccin (en in principe ook de andere vergelijkbare vaccins).

“Er zijn nog geen gegevens bekend over hoe goed dit vaccin beschermt tegen infectie.”

“We weten nog niet of de mensen die gevaccineerd zijn het virus nog kunnen overdragen, mochten ze toch besmet raken.”

“Ook is nog niet duidelijk of dit vaccin bescherming biedt tegen de meer ernstige vormen van Covid, omdat te weinig mensen in de studie ook ernstige Covid kregen.”

Het zou wel zijn aangetoond dat het vaccin beschermd tegen ziekte.

Dat wil niet zeggen dat het niet gaat helpen (tegen infectie of besmetten), maar op dit moment ligt die data er nog niet.

Dit was de situatie op 21-12-2020. Naarmate er meer data na verloop van tijd binnenkomt, kan dit perspectief dus nog veranderen. De vraag die men zich in deze fase wel zou kunnen stellen, is of mensen die zich dan nu wel laten vaccineren, feitelijk deelnemen aan een medisch experiment. Dit is een afweging en inschatting die ieder voor zich dient te maken en wij kunnen alleen aanraden om goed de voors en tegens af te wegen op basis van in te winnen informatie van meerdere (ook kritische), betrouwbare bronnen. Natuurlijk hangt de risico-inschatting ook af van in hoeverre je zelf wel of niet onder een vatbare risico categorie valt voor het virus. Bekijk de fragmenten hier (een link naar de volledige persconferentie is ook bijgevoegd):

<iframe width=”640″ height=”360″ scrolling=”no” frameborder=”0″ style=”border: none;” src=”https://www.bitchute.com/embed/EcA7Osz4XwsD/”></iframe>

Bitchutelink: https://www.bitchute.com/video/EcA7Osz4XwsD/ | volledige persconferentie: https://youtu.be/ZW1eQaIEANY

Het coronavaccin is niet zonder risico’s

“dr. ir. Carla Peeters is directeur van COBALA Good Care Feels Better®. Zij is immunoloog en werkte jaren aan infectieziekten op het RIVM en was bestuurder van een aantal zorgorganisaties.”

Zij schreef al eerdere artikelen in HP De Tijd, onder andere over het gebrek aan bewijs voor mondkapjes en de eventuele risico’s voor de volksgezondheid van het massaal dragen ervan. In een recent artikel (7-1-2021) wil ze lezers bewust maken van de potentiële risico’s van het vaccin waar in de informatie campagne weinig aandacht aan wordt en zoveel mogelijk gebagatelliseerd. Ze schrijft o.a.:

“Het vaccin van Pfizer is onder de verordening van een noodsituatie goedgekeurd. Dit betekent dat het een experimenteel vaccin is en er nog geen officiële licentie verstrekt is. Ook het Moderna-vaccin is sinds gisteren onder dezelfde noodsituatie goedgekeurd. Beide vaccins zijn op een nieuwe wijze ontwikkeld die niet eerder voor vaccins is gebruikt.”

“De vaccins zijn nog niet getest op kinderen, jongeren of mensen met een verzwakt immuunsysteem zoals kwetsbare ouderen. Inmiddels komen uit Amerika, waar al enkele weken gevaccineerd wordt, signalen van bijwerkingen, zoals allergische reacties waaronder anafylactische shock (een ernstige allergische reactie die fataal kan zijn) en ernstige ontstekingen.”

Ook gaat ze in op een aantal andere aspecten, zoals het “verdwijnen van de griep” en het nog altijd ontbreken van wetenschappelijk bewijs dat mondkapjes en 1,5 meter afstand daadwerkelijk helpen. Nog altijd bestaan deze extreem inhumane en vrijheidsbeperkende maatregelen dus, zonder dat hier daadwerkelijk bewijs aan ten grondslag ligt.

“Het SARS-CoV-2-virus lijkt de plaats ingenomen te hebben van de jaarlijkse griepepidemie

Snelheid beslissingen loopt voorbij aan adequate analyse van data”

“Eerdere gerandomiseerde en gecontroleerde trials hebben echter niet aan kunnen tonen dat medische mondkapjes en 1,5 meter afstand houden bijdragen in het voorkomen van infecties met het influenzavirus.”

Lees dit interessante artikel hier: https://www.hpdetijd.nl/2021-01-07/het-coronavaccin-is-niet-zonder-risicos/ | Reservelink: https://archive.vn/rb5CY

11-01-2021

Platform Herstel-NL wil debat over een route naar Risicogestuurd Beleid en uit de lockdown tunnelvisie

HERSTEL-NL is een oproep om tot beter coronabeleid te komen. Hun doel is coronabeleid met maatregelen die onze samenleving minder schade doen. De groep omschrijft zichzelf als volgt:

Wij zijn een groep professionals van onder meer artsen, economen, beleidsonderzoekers en wetenschappers die zich grote zorgen maken over het coronabeleid en de gevolgen daarvan voor Nederland. Wij denken dat een beter beleid mogelijk is en dat alternatieven beter moeten worden bekeken.

Een aantal bekende namen van deskundigen die deelnemen aan dit initiatief: Ira Helsloot, Robin Fransman en Bo van der Rhee.

Zij hebben eigenlijk 3 verzoeken aan de beleidsmakers:

  1. Reken risicogestuurd beleid door.
  2. Hanteer bij deze doorrekening een gebalanceerd en transparant afwegingskader.
  3. Houd bij het finale besluit over beleid de onderliggende waarden in het oog.

Paar fragmenten van de website:

Bij aanvang van de Covid-19 pandemie was het coronabeleid van het kabinet gericht op het beschermen van kwetsbaren en het voorkomen van overbelasting van de zorg. Echter, de afgelopen maanden lijkt het beleid steeds meer gericht geraakt op het weren van het virus bij alle Nederlanders. Het succes van dit beleid wordt daarmee onder meer gemeten aan het aantal positieve PCR-test uitslagen per dag.

Deze aanpak veroorzaakt grote materiële en immateriële schade aan onze samenleving. Bovendien heeft het beleid er vooralsnog niet voor gezorgd dat het aantal positieve uitslagen is gedaald naar een voor het kabinet acceptabel niveau. Het coronavirus zal ons de komende maanden waarschijnlijk niet verlaten. Er volgt een patstelling. Strenger beleid is niet haalbaar, los van de vraag of het de verdere verspreiding van het virus vermindert. Versoepelen kan anderzijds ook niet, want dan lopen de besmettingen weer op. Het beleid zit daarmee vast. De enige redelijke oplossing is het opbouwen van voldoende immuniteit. ….

Gelukkig is er een alternatief denkbaar: risicogestuurd beleid. Het is bekend welke groepen risico lopen op ernstige Covid-19: mensen boven de 70 en mensen met ernstige onderliggende aandoeningen, zoals ernstige obesitas, chronische longproblemen, diabetes en hartkwalen. In deze groep vinden nagenoeg alle overlijdensgevallen plaats en het grootste deel van de zorgbelasting. Deze groep noemen wij de Covid-vatbaren. Ons risicogestuurd beleid is er op gericht besmettingen onder de Covid-vatbaren zo veel mogelijk te voorkomen. En dat zij wel optimaal verzorgd worden als zij toch ziek worden.

Met dit beleid stellen wij voor zelfbescherming en zelf-isolatie maximaal te faciliteren met een speciale ziektewet en financiële hulp voor veilig vervoer en huisvesting; door safe zones en safe times in te richten; en mensen die niet kunnen zelf-isoleren met maximale beschermingsmaatregelen te ondersteunen.

Besluitvorming zou volgens deze groep ook met de volgende onderliggende waarden rekening moeten houden:

  • Behandel alle levens gelijkwaardig (Gezondheid is meer dan louter de afwezigheid van corona. De gezondheidsschade die mensen oplopen als gevolg van de maatregelen of als gevolg van uitstel van reguliere zorg, is even onwenselijk als de gezondheidsschade van Covid-19.)
  • Bescherm dat wat het leven waardevol maakt
  • Repareer de ongelijkheid die door coronabeleid ontstaat
  • Faciliteer een gebalanceerd en transparant politiek en publiek debat

Bekijk de website voor de volledige redevoering en de lijst met deelnemers.

https://www.herstel-nl.nl/ | Reservelink

Kappen met die lockdown: in 4 weken veilig terug naar ‘normaal’

Hans van Tellingen is sociaal-geograaf en regioloog en is directeur/eigenaar van winkelcentrumonderzoeker Strabo bv. Hij is hoofdauteur van ‘Waarom Stenen Winkels Winnen’. Als sociaal wetenschapper is Hans tevens een dossiervreter en een fanatiek waarnemer van maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen. Hans publiceert vrijwel wekelijks artikelen in EW (Elsevier Weekblad), De Ondernemer, Retailtrends, Emerce, Stadszaken, OpinieZ en anderen

In dit uitstekende artikel doet Hans van Tellingen, onderbouwd met deskundige bronnen, uit de doeken hoe een exit uit de lockdowns mogelijk wordt en de weg naar een humaner en vrijer beleid mogelijk.

Het kabinetsbeleid is niet gebaseerd op feiten en is onwetenschappelijk

Ons kabinet zit op de verkeerde weg. Nu was de paniek in maart nog begrijpelijk. Maar vanaf april/mei had alles anders gekund. Beter gekund. En dat is verwijtbaar handelen mijns inziens….. Maar lockdowns duiden wél op onwetenschappelijk handelen, vinden in ieder geval de Oxford-, Harvard- en Stanfordepidemiologen Gupta, Kulldorf en Bhattacharya.

Of je het nu leuk vindt of niet, de (lockdown-)geest lijkt niet meer terug in de fles te stoppen. De retail, horeca, het toerisme en de evenementenbranche komen weer tot bloei later dit jaar, is ook mijn verwachting. Beter is dus om te praten hoe we zo snel mogelijk verantwoord teruggaan naar normaal. Lockdowns zijn ‘anti-wetenschap’. Een lockdownbepleiter kun je dus in dezelfde groep plaatsen als virusontkenners en ‘anti-vaxxers’. Het zijn de beide irrationele extremen van het ‘virusspectrum’.

Ik ben ervan overtuigd dat elke politicus die het rationele vier wekenplan uitdraagt, veel stemmen gaat winnen in maart. Toon dat lef. Gevolgen: minder doden. Minder faillissementen. Een bloeiende economie. Een volle schatkist door meer belastinginkomsten. Gelukkige mensen. En meer geld voor de gezondheidszorg. Het beste van dit alles? De gemiddelde levensverwachting zal stijgen. En niet dalen.

Is het allemaal zo simpel? Nou, coördinatie is vereist. En ook een beetje vallen en opstaan. Maar mensen, denk niet alleen in problemen. Maar denk vooral in oplossingen. De maatschappij vaart er wel bij.

Lees het hele artikel, inclusief het concrete, weloverwogen stappenplan: https://www.hansvantellingen.nl/blog/2021-01-08/kappen-met-die-lockdown | Reservelink

05-01-2021

Ziekenhuisopnames in beeld: “Je hoeft geen epidemioloog te zijn om te zien dat er absoluut geen epidemiologische COVID ‘uitbraak’ is”

Dit artikel werd geschreven door Lars Admiraal, managing partner bij M. Clinical Trials, op LinkedIn op 5-1-2021, en gaat in op het doemscenario waar Diederik Gommers angst mee zaait (Gommers: arts moet binnenkort mogelijk kiezen over leven en dood). Lars probeert de cijfers in een iets realistischer perspectief te plaatsen. Ja, de druk is hoog op de zorg, maar dat was het in voorgaande jaren al en werd er ook al gewaarschuwd tijdens het griepseizoen. Met de komende vergrijzing kan alleen maar verwacht worden dat er meer zorgcapaciteit nodig is.

Het kabinet heeft echter ondanks de waarschuwingen de zorgcapaciteit in de afgelopen jaren nóg verder afgeschaald en ook in 2020 elk initiatief voor capaciteitsuitbreiding afgewezen. Lars trekt daarom ook de terechte conclusie, aan de hand van de gecorrigeerde data, dat het probleem met de zorgcapaciteit niet ligt aan het virus (dat probleem doet zich immers elk jaar voor), maar aan de kaalslag in de zorg.

Een aantal fragmenten uit zijn artikel:

“Waarom zou er nu sprake zijn van onderrapportage aan de GGD’en? In maart waren de cijfers van de GGD’en nog heel accuraat, dus zou de onderrapportage dan niet het gevolg zijn van het onderstaande?

“Osiris neemt alleen de patiënten mee die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis liggen, terwijl NICE ook ziekenhuisopnames rapporteert van patiënten met COVID-19, maar die om een andere reden in het ziekenhuis zijn opgenomen.” [2]

Die om een andere reden zijn opgenomen? Sinds het aantal COVID-opnames meer dan 40 per dag zijn, schrijft de Federatie Medisch Specialisten (FMS) voor dat alle (asymptomatische) patiënten die onder narcose moeten voor een operatie, getest moeten worden [3].

Het behoeft weinig toelichting dat bij grootschalig asymptomatisch testen van een paar duizend operaties per dag [4] een evenredig aantal PCR-testen positief zullen zijn. Het zou inmiddels de beleidsmakers ook niet ontgaan moeten zijn dat asymptomatische besmettingen niet of nauwelijks voorkomen. Uit bron- en contactonderzoek in Wuhan is gebleken dat 300 asymptomatische gevallen niet één van de 1174 nauwe contacten heeft geïnfecteerd. [5]

Het is dus ernstige misleiding om simpelweg alle positieve PCR-testen mee te tellen als COVID-patiënt voor beleidsmaatregelen, de GGD-opnames lijken daarom nog altijd de meest betrouwbare cijfers. Zowel in absolute cijfers alsmede als trendindicatie.”

“Op basis van de GGD-cijfers kunnen we niets anders spreken dan van een rimpeling, in plaats van een “tweede golf”. Daar gelaten dat er in enkele ziekenhuizen lokaal wel drukte kan worden ervaren.”

“Je hoeft geen epidemioloog te zijn om te zien dat er absoluut geen epidemiologische COVID ‘uitbraak’ is. Terugkomend op de opmerking van Diederik Gommers: “Maar als dat zo doorgaat, verwachten we dat (code zwart) eigenlijk eind januari” kan dus gekwalificeerd worden als stemmingmakerij.”

Om te beginnen dienen de ziekenhuiscijfers op een eerlijke manier te worden gepresenteerd. Échte COVID-opnames dienen onderscheiden te worden van patiënten die om een andere reden zijn opgenomen.”

“Het is onvoorstelbaar dat het NHG, FMS en de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) zich nog altijd niet in positieve zin uitspreken voor Ivermectine. Het ironische is echter wel, dat ze zich massaal achter de effectiviteit van vaccins scharen op basis van resultaten van 170 patiënten [13].”

“Er is geen enkele epidemiologische trend waarneembaar met betrekking tot het coronavirus. Deze angst voor dit virus kunnen we dus echt parkeren.”

Lees voor een goed begrip, de juiste context en de bronnen het volledige artikel: https://www.linkedin.com/pulse/ziekenhuisopnames-beeld-lars-admiraal/ | Reservelink: https://archive.vn/Y80Op

02-01-2021

De voorlopige beoordeling van de WHO bevestigt de effectiviteit van Ivermectin

In opdracht van de WHO uitgevoerde beoordeling van ivermectine-onderzoeken toont een vermindering van 83% in covid-mortaliteit.

Dr. Andrew Hill van de afdeling Farmacologie aan de Universiteit van Liverpool (VK) voert momenteel een in opdracht van de WHO uitgevoerde beoordeling en meta-analyse uit van gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken met ivermectine tegen covid. In de volgende video van 12 minuten presenteert dr. Hill zijn voorlopige resultaten, die een zeer significante vermindering van 83% van de covid-mortaliteit bevestigen (95% BI 65% -92%).

Dit resultaat is gebaseerd op klinische onderzoeken, dus het houdt zelfs geen rekening met vroege poliklinische en profylactische behandeling. De WHO wil nu wachten op nog drie onderzoeken, die ergens in januari zullen verschijnen, alvorens een officiële aanbeveling uit te brengen. Aan het einde van zijn presentatie spreekt dr. Hill over ivermectine als een potentieel “transformationele behandeling”.

https://swprs.org/who-preliminary-review-confirms-ivermectin-effectiveness/ | Archieflink: https://archive.vn/MUk1x

Post-Acute Covid (“Long Covid”)

Het zogeheten “Long Covid” is één van de dingen waar men zich in het begin ook veel zorgen over maakte. Mensen die herstelden van Covid bleven nog lang klachten houden en er was zelfs sprake dat men vreesde schade aan de hartspier (myocarditis) die zich ook kon voordoen. Nu is het zo dat deze fenomenen zich ook voordoen bij influenza, de vraag is dus ook of het zich bij Covid dan substantieel meer voordoet.

Volgens dit onderzoek lijkt het alsof het wel iets is dat momenteel zich wel meer voordoet dan bij influenza, maar niet zoveel als men aanvankelijk voor vreesde en dat het nog steeds gaat om een relatief beperkt aantal gevallen. Uit autopsies blijkt nu ook dat er weinig bewijs is gevonden voor myocarditis, dus ook dat lijkt gelukkig mee te vallen. Voor een aantal patiënten kan het dus echter wel erg vervelend zijn voor een langere periode en de enige manier om dat te vermijden zou zijn elke mogelijkheid tot besmetting met Covid te voorkomen, maar of dat opweegt tegen de kans op en de zwaarte en duur van de aandoening valt te bezien.

Het beschikbaar komen van medicatie (Ivermectin wordt genoemd als hoopgevend), wat in een vroeg stadium van ziekteverschijnselen kan worden toegediend, zou ook het risico op “long-covid” aanzienlijk kunnen verminderen, doordat de progressie van het ziektebeeld dan mogelijk in de kiem kan worden gesmoord.

“The so-called post-viral syndrome or post-viral fatigue is already known from other viral infections, including severe influenza (flu). The involvement of the heart muscle is also known from strong and pandemic influenza. The occurrence of post-acute covid is therefore not surprising or unusual, but it is nevertheless quite widespread and must be taken seriously.”

“(Update: The latest British long covid study with more than 4000 PCR-confirmed participants found that most people fully recovered within 12 days, about 15% had symptoms for at least four weeks, about 5% had symptoms for at least eight weeks, and about 2% had symptoms for at least 12 weeks.)”

“(Update: A British study with 200 long covid patients found mild myocarditis in about 10% of them. This value is significantly lower than originally assumed and comparable to influenza virus infections. Several covid autopsy studies have also found little evidence of myocarditis.)”

“If a symptomatic infection does occur, early treatment options should be discussed with a physician to prevent progression of the disease. For the large majority of the population, covid nevertheless remains a comparatively mild and short-term infection.”

Bron: Archieflink

Overheid toont geen interesse in direct inzetbaar COVID-19 Schip! Maar wel klagen over capaciteitstekorten en Nederland in Lockdown plaatsen!

UPDATE (11-1-2021): Inmiddels heeft Minister van Ark toegezegd de mogelijkheden van inzet van dit schip te bekijken. Ze beweert niet op de hoogte geweest te zijn van de details van het voorstel.

Paniekzaaierij in media en door autoriteiten over overvolle ziekenhuizen, maar ondertussen wordt aanbod tot directe uitbreiding van de capaciteit geweigerd en genegeerd, maar wel lockdowns instellen

Het covid-schip van deze ondernemer dat inclusief zorgpersoneel binnen een week direct 450 plekken kan leveren en al eerder is ingezet in Italië, wordt afgewezen, omdat het “niet nodig” was toen er meer mensen in het ziekenhuis lagen met covid, dan het moment dat de nieuwe lockdown werd ingesteld. Het aanbod staat nog steeds open (2-1-2021), maar deze ondernemer wordt totaal genegeerd en zelfs geen reden gegeven waarom er niet van deze dienst gebruik wordt gemaakt.

Ondertussen wordt er in de media en door lieden als Kuijpers en Gommers wel paniek gezaaid dat de zorgcapaciteit het niet aan kan (dezelfde Gommers overigens die van de zomer nog vond dat de IC’s niet hoefden te worden opgeschaald, omdat het personeel zich dan “alleen maar dood zou vervelen”. Ja, dat heeft hij echt gezegd)

Dit schreef ondernemer Roland Brautigam op 15 dec 2020:

Reservelink: https://archive.vn/hcHJZ

Dit schreef hij op 30 dec 2020:

COVID19 ZIEKENHUISSCHIP UPDATE

Nav diverse uitspraken op diverse media vandaag een update:

* het schip inclusief medisch (nederlands en internationaal) is prompt beschikbaar
* wij hebben het schip alleen in Nederland aangeboden
* wij kunnen personeel ook aan boord huisvesten * het schip is een “proven concept” en heeft als Covid19 ziekenhuis schip gewerkt in Italie tijdens de eerste golf
* als de nederlandse zorg zou willen, kunnen wij voor 19 januari al een begin maken met het ontlasten van de zorg De volgende instanties zijn op de hoogte van ons voorstel: LCPS (Dr Kuipers), Erasmus MC IC (Dr Gommers), LOT-C, LNAZ, Zorgverzekeraars Nederland, Zilveren Kruis, CZ zorgverzekeraars, alle politieke partijen, AD, Telegraaf, NOS, Beau, Jinek, RTL Nieuws en vele anderen.

Wij beschuldigen niemand, wij zijn niet boos of bitter, willen echter wel zo breed mogelijk bekend maken dat er mogelijkheden zijn om via de privésector het logistieke probleem van het zorggebrek op te lossen. Persoonlijk vinden wij het niet écht fijn om dit via de sociale media te moeten doen maar het lijkt de enige manier te zijn om brede aandacht te krijgen voor ons uitermate serieuze voorstel.

De Media geven helaas niet thuis. Op 3 november stelden wij te kunnen beginnen om de zorgcapaciteit uit te breiden met honderden bedden en personeel voor Sinterklaas. ZN liet ons op 10 Nov weten dat er geen zorgcapaciteits-probleem was “ook niet in de nabije toekomst”. The rest is history zullen we maar zeggen. 

Binnen één week kunnen wij in Nederland liggen en beginnen de zorg te ontlasten, niet alleen nu maar ook voor de rest van 2021. Ook zou een tweede schip met een nog hogere capaciteit geleverd kunnen worden binnen 30 dagen. Dit probleem is groter dan Feyenoord-Ajax, het is groter dan VVD / PVV en of je nu een vaccin wilt of niet, het is grote[r] dan Nederland. Iedereen wil dat dit probleem wordt opgelost. Het probleem is ontstaan door een combinatie van factoren en kan alleen opgelost worden door een combinatie van factoren.

Door het introduceren van een zorgcapaciteitsbuffer (ons schip) samen met vaccinatie van ouderen en zwakkeren zal de zorg ontlast worden en zullen de maatregelen stuk-voor-stuk verzacht kunnen worden. Een vaccin alleen gaat aantoonbaar niet genoeg zijn.

Bron: https://threadreaderapp.com/thread/1344424276536025089.html | Archieflink: https://archive.vn/7v1zo

Hier een interview met Roland Brautigam met beelden van en uitleg over het speciaal ingerichte Covid zorgschip:

Youtubelink: https://youtu.be/ZZQpO41WWX8 | Reservelink Bitchute: https://www.bitchute.com/video/zj28nRyRfOST/

01-01-2021

Intrekkingsverzoek van het proefschrift waarop PCR testen gebaseerd zijn door dr. Peter Borger en consortium.

Naar aanleiding van zorgen omtrent de validiteit en toepassing van het proefschrift waarop alle Corona PCR testen en daarmee alle coronamaatregelen op gebaseerd zijn, is er een intrekkingsverzoek ingediend op 26 november 2020 bij Eurosurveillance Editorial Board waar dit proefschrift is gepubliceerd (meer uitleg hierover vind je op de Kennisbank pagina onder het kopje “PCR-gate”). Saillant detail: “onze” Marion Koopmans was ook betrokken bij het onder vuur liggende Drosten proefschrift. Nederlandse vertaling (automatisch gegenereerd):

Beste redactie Eurosurveillance,

Wij, een internationaal consortium van biowetenschappers, schrijven deze brief naar aanleiding van het artikel “Detectie van het nieuwe coronavirus 2019 (2019-nCoV) door realtime RT-PCR” gepubliceerd in Eurosurveillance (23 januari 2020) en geschreven door Victor M Corman, Olfert Landt, Marco Kaiser, Richard Molenkamp, ​​Adam Meijer, Daniel KW Chu, Tobias Bleicker, Sebastian Brünink, Julia Schneider, Marie Luisa Schmidt, Daphne GJC Mulders, Bart L Haagmans, Bas van der Veer, Sharon van den Brink, Lisa Wijsman, Gabriel Goderski, Jean-Louis Romette, Joanna Ellis, Maria Zambon, Malik Peiris, Herman Goossens, Chantal Reusken, Marion PG Koopmans en Christian Drosten.

Dit artikel (hierna “Corman-Drosten-paper” genoemd), gepubliceerd door “Eurosurveillance” op 23 januari 2020, beschrijft een RT-PCR-methode om het nieuwe Corona-virus (ook bekend als SARS-CoV2) te detecteren. Na zorgvuldige afweging ontdekten ons internationale consortium van biowetenschappers dat het Corman-Drosten-document ernstige tekortkomingen vertoont wat betreft het biomoleculaire en methodologische ontwerp. Een gedetailleerde wetenschappelijke argumentatie is te vinden in onze review “Externe peer review van de RTPCR-test om SARS-CoV2 te detecteren onthult 10 belangrijke wetenschappelijke tekortkomingen op moleculair en methodologisch niveau: gevolgen voor foutpositieve resultaten”, die we hierbij indienen voor publicatie in Eurosurveillance .
Verder zijn de indieningsdatum en acceptatiedatum van dit document respectievelijk 21 januari en 22 januari. Gezien de ernstige fouten in het ontwerp en de methodologie van de RT-PCR-test gepubliceerd door “Eurosurveillance”, roept dit de bezorgdheid op of de paper überhaupt aan intercollegiale toetsing is onderworpen.

Een eerder verzoek van onze kant (Dr. P. Borger; e-mail 26/10/2020) aan de redactie van “Eurosurveillance” om het peer review-rapport van het Corman-Drosten-document te verstrekken, werd niet ingewilligd. We hebben uw e-mailantwoord (gedateerd 18/11/2020) bijgevoegd waarin u aangeeft dat u geen belangrijke informatie wilt vrijgeven om dit raadsel op te lossen.

We zijn ervan overtuigd dat u onze wetenschappelijke bezwaren serieus zult nemen en erkennen dat er geen andere keuze is dan ons verzoek om het Corman-Drosten-document in te trekken, te accepteren.

Hoogachtend,
Dr.Pieter Borger (MSc, PhD), Moleculaire Genetica, W + W Research Associate, Lörrach, Duitsland

Volledige informatie over het intrekkingsverzoek met de daarbij behorende review: https://cormandrostenreview.com/ | Archieflink

Filmpje RIVM over Groepsimmuniteit en opmerkelijke wijziging definitie groepsimmuniteit door WHO

Eind maart 2020 publiceerde het RIVM dit filmpje over groepsimmuniteit, waarin duidelijk werd uitgelegd dat groepsimmuniteit kan ontstaan als voldoende mensen het Coronavirus hebben doorgemaakt. Opmerkelijk was dat al kort nadat er gesproken was over groepsimmuniteit, het kabinet deze koers niet zou bevaren en dat enkel een vaccin en “het nieuwe normaal” de uitweg zou zijn. Nog opmerkelijker was de totale ontkenning door premier Rutte dat hij ooit een toespraak over groepsimmuniteit gehouden zou hebben.

Omschrijving bij video:

Wie COVID-19 heeft gehad, is daarna meestal immuun voor het coronavirus. Dat betekent dat je niet meer ziek kan worden. Hoe meer mensen immuun zijn, hoe minder kans het virus heeft om zich te verspreiden. Dit heet groepsimmuniteit.

Originele Youtubelink RIVM: https://youtu.be/OiRJpCuI4gM

Op 9 juni 2020 was de definitie van groepsimmuniteit bij de WHO nog als volgt, en waarover brede consensus bestaat in de medische wereld:

Groepsimmuniteit is de indirecte bescherming tegen een infectieziekte die optreedt wanneer een populatie immuun is, hetzij door vaccinatie, hetzij door immuniteit die is ontwikkeld door een eerdere infectie. Dit betekent dat zelfs mensen die niet zijn geïnfecteerd, of bij wie een infectie geen immuunrespons heeft veroorzaakt, ze worden beschermd omdat mensen om hen heen die immuun zijn, kunnen fungeren als buffer tussen hen en een geïnfecteerde persoon.

Bekijk archieflink hier

Echter, per 13 november 2020 werd de alom geaccepteerde definitie plotseling gewijzigd in schaamteloze vaccinatiepropaganda, waarbij natuurlijke groepsimmuniteit vrijwel volledig naar de achtergrond verdween:

‘Kudde-immuniteit’, ook wel ‘groepsimmuniteit’ genoemd, is een concept dat wordt gebruikt voor vaccinatie, waarbij een populatie kan worden beschermd tegen een bepaald virus als een vaccinatiedrempel wordt bereikt.

Kudde-immuniteit wordt bereikt door mensen te beschermen tegen een virus, niet door ze eraan bloot te stellen. Lees voor meer informatie de persconferentie van de directeur-generaal op 12 oktober.

Vaccins trainen ons immuunsysteem om antilichamen te ontwikkelen, net zoals het kan gebeuren wanneer we worden blootgesteld aan een ziekte, maar – cruciaal – vaccins werken zonder ons ziek te maken. Gevaccineerde mensen worden beschermd tegen het krijgen van de betreffende ziekte. Bezoek onze webpagina over COVID-19 en vaccins voor meer informatie.

Naarmate meer mensen in een gemeenschap worden gevaccineerd, blijven minder mensen kwetsbaar en is er minder kans dat de ziekteverwekker van persoon op persoon wordt overgedragen. Door de kans te verkleinen dat een ziekteverwekker in de gemeenschap circuleert, worden degenen die vanwege andere ernstige gezondheidsproblemen niet kunnen worden gevaccineerd, beschermd tegen de ziekte waarop het vaccin is gericht. Dit wordt ‘kudde-immuniteit’ genoemd.

‘Kudde-immuniteit’ bestaat wanneer een hoog percentage van de bevolking wordt gevaccineerd, waardoor infectieziekten zich moeilijk kunnen verspreiden, omdat er niet veel mensen zijn die kunnen worden besmet. Lees onze Q&A over vaccins en immunisatie voor meer informatie.

Het percentage mensen dat antilichamen nodig heeft om kudde-immuniteit tegen een bepaalde ziekte te bereiken, verschilt per ziekte. Voor immuniteit van de kudde tegen mazelen moet bijvoorbeeld ongeveer 95% van de bevolking worden gevaccineerd. De overige 5% wordt beschermd door het feit dat mazelen zich niet verspreiden onder degenen die zijn gevaccineerd. Voor polio is de drempel ongeveer 80%.

Het bereiken van kudde-immuniteit met veilige en effectieve vaccins maakt ziekten zeldzamer en redt levens

Voor het gemak en ter controle hebben we screenshots van het webarchief naast elkaar gezet in 1 afbeelding: https://nieuwegeluid.nl/wp-content/uploads/2021/01/groepsimmuniteit.jpg

Via deze archieflink ziet u de definitie van 9 juni 2020.

Via deze archieflink ziet u de definitie vanaf 13 november 2020.

Kabinet besluit tegen alle logica in tot een catastrofale lockdown – motie van wantrouwen!

Het kabinet stapelt blunder op blunder in de coronacrisis. De maatregelen maken intussen levens kapot. Wybren van Haga doet een glasheldere oproep aan het kabinet: stop met stuntelen en laat Nederland vrij!

Over Nieuwegeluid.nl

  • Klik hier voor onze handige, uitgebreide nieuwsfeed van diverse alternatieve, onafhankelijke nieuws- en opiniesites, maar ook eigen artikelen over politiek en maatschappij.
  • Voeg onze website toe als app op je mobiel, via “toevoegen” onderaan je telefoonscherm of via je browserinstellingen. Voortaan direct overzicht op je mobiel van alle nieuwste publicaties van onafhankelijke media!
  • Nieuwe Geluid is een platform voor de promotie van vrije en alternatieve media.

Help het Nieuwe Geluid te verspreiden door dit artikel te delen:

Deel deze pagina...