Stemgedrag door partijen over wetten, amendementen en moties gedurende Coronacrisis 20/21 = Stemwijzer kiezers

Met het oog op de verkiezingen die gepland staan in maart 2021 is het wellicht bij wijze van “stemwijzer” raadzaam om op de hoogte te zijn van hoe bepaalde partijen gestemd hebben op cruciale wetsvoorstellen en moties waar het gaat om het dossier Covid-19. Hier proberen we zoveel mogelijk opmerkelijke stemuitslagen op Kamerstukken te verzamelen, die behulpzaam kunnen zijn in het selecteren van die partij(en) waarvan u vindt dat hun stemgedrag gedurende deze crisis uw stem (of zélfs lidmaatschap partij) wel of niet waardig is.

Deel dit overzicht met zoveel mogelijk mensen, zodat men met eigen ogen ziet hoe de volksvertegenwoordiging in de praktijk met hun verantwoordelijkheden omgaat, met name als het gaat om het waarborgen van onze grondrechten en vrijheden. In principe worden de schijnwerpers op alle partijen gezet met dit overzicht. Onderstaande Kamerstukken komen op deze pagina aan bod:

 • Motie-Van Haga over kinderen uitzonderen van test- en quarantainemaatregelen
 • Nieuwe Spoedwet Avondklok: “Tijdelijke” wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19
 • Motie Van Haga/Baudet over alle vrijheidsbeperkende coronamaatregelen onmiddelijk beëindigen
 • Motie van het lid Wilders over bewerkstelligen dat de terrassen weer open mogen
 • Motie Van Haga (FVD)/ Kuzu (DENK) over alle RIVM modellen openbaar maken
 • Motie Van Haga en Baudet (FVD) over de middelbare scholen zo spoedig mogelijk weer openen
 • De motie Van Haga/Baudet (FvD) over boetes kwijtschelden voor ondernemers die hun winkel beschermden
 • Motie leden Stoffer (SGP) en Van Haga (FVD) over heropeningsplannen en exitstrategieën voor de gesloten branches
 • Motie leden Van Haga en Baudet (FVD) over schulden kwijtschelden in schrijnende gevallen
 • Motie van de leden Krol en Van Haga over de Kamer vooraf betrekken bij maatregelen die grondwettelijke vrijheden aantasten
 • Motie Wilders “Met spoed meer zorgpersoneel”
 • “Tijdelijke” wet maatregelen Covid-19
 • Amendement van Baudet/Van Haga (FvD) om instemming Parlement te verlangen voor verlenging wet maatregelen Covid-19
 • Motie Janssen c.s. over toestemming Staten Generaal over verlenging “Tijdelijke” Covidwet
 • Motie Hiddema (FVD) over onderzoeken alternatieven anderhalvemetermaatschappij
 • Motie Wilders TEGEN invoering Avondklok
 • Motie Baudet/Van Haga (FvD) over geen Avondklok
 • Nieuwe motie Wilders niet overgaan tot Avondklok
 • Motie Azarkan over geen vaccinatieplicht
 • Nieuwe motie Wilders ‘over alleen vrijwillige vaccinatie’
 • Motie Van Haga/Baudet (Fvd) over vaccinatiebewijs geen toegangspoort deelname aan samenleving
 • Motie van het lid Wilders c.s. over het eerder openen van de terrassen (n.a.v. besluit dat deze toch al open zouden gaan in mei 2020)

(Mocht je zelf nog een spraakmakend Kamerstuk met een veelzeggende stemmingsuitslag weten welke op dit moment nog ontbreekt in dit overzicht, maar je van mening bent dat die er echt in thuis hoort, stuur je tip op naar redactie@nieuwegeluid.nl, liefst met vermelding kamerstuknummer en een screenshot van de stemmingsuitslag.)

(Terug naar Kennisbank Covid-19 hoofdpagina)

Motie-Van Haga (FVD) over kinderen uitzonderen van test- en quarantainemaatregelen – VERWORPEN

Deze motie (ingediend op 4 feb 2021) en stemmingsuitslag is met name voor ouders met jonge kinderen en geeft een welhaast schokkende inzage. Vermijd bij komende verkiezingen ALLE partijen die TEGEN deze motie hebben gestemd; deze partijen hebben het welzijn van je kinderen NIET als prioriteit. Blijven voor ouders dus enkel 3 keuzes over: FVD (indiener motie) voor de rechtse/midden stemmer en ondernemers, DENK voor de linkse stemmer en Krol.

De Kamer, gehoord de beraadslaging,

constaterende dat kinderen nauwelijks last hebben van COVID-19;

overwegende dat de negatieve effecten van testen en quarantaine groot zijn voor deze groep;

verzoekt de regering, kinderen uit te zonderen van test- en quarantainemaatregelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga

Bron

Context van de motie: Aanleiding was het opengaan van basisscholen begin feb 2021, wat heel goed nieuws was voor ouders en kinderen, echter dit werd volkomen overschaduwd door een draconisch test- en quarantaineprotocol waar basisschool kinderen zich aan zouden moeten onderwerpen. Deze voorwaarde was des te opmerkelijker daar Hugo de Jonge nog voor de scholensluiting had aangegeven dat de sluiting van scholen niet eens te doen was om “besmetting”sgevaar van de kinderen, maar om te dwingen dat ouders thuis zouden gaan werken en ook niet meer samen zouden scholen op de schoolpleinen voor het halen en brengen van de kinderen.

Zelfs OMT-lid en kinderarts Illy was destijds erg verbaasd dat ook basisscholen dicht moesten. Daarom lijkt de eis dat jonge kinderen aan een test-, quarantaine en angstregime worden onderworpen, buitengewoon onredelijk, disproportioneel en schadelijk voor kinderen.

Met name ook vanuit het oogpunt van de Universele Rechten van het Kind, zoals artikel 2, waaronder artikel 2.1: “Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging.” Maar ook artikel 5 over het eerbiedigen door de Staat van de verantwoordelijkheden, rechten en plichten van de ouders.

Het ingevoerde protocol is een ernstige schending van kinderrechten en het recht van ouders, wat volgens deze rechten absoluut het zwaarwegende belang dienden te hebben, daar kinderen op school nauwelijks een gevaar voor elkaar of voor de docenten vormen. Bron en bron (zie de RIVM grafiek met aantal overledenen 5-14 jaar (0 overledenen)). https://www.kinderrechtencommissariaat.be/sites/default/files/bestanden/kinderrechtenverdrag_nederlandse_vertaling.pdf.

Het is dus meer dan terecht dat Van Haga (FVD) onderstaande meer dan redelijke motie indiende en des te schokkender hoeveel partijen deze motie verworpen hebben.

Nieuwe Spoedwet Avondklok: “Tijdelijke” wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19 – AANGENOMEN

Dit was de grote rel die 16 februari 2021 ontstond, nadat een rechter in een zaak van Viruswaarheid dat de avondklok per direct moest worden opgeheven, omdat de juridische basis en de bijzondere wet (WBBG) die hiervoor was aangewend niet juist was in de ogen van de rechter. Vervolgens ging het demissionaire kabinet in hoger beroep tegen deze beslissing, maar diende ook nog even voor de zekerheid een nieuwe Spoedwet in tijdens het Tweede Kamerreces voor het geval het hoger beroep niet zou slagen.

De wet kreeg deze macabere titel, die een stuk breder klinkt dan alleen avondklok, wat wellicht impliceert dat “niet vertoeven in de buitenlucht” ook 24/7 kan zijn. Voor meer context hoe dit alles in elkaar stak, verwijs ik o.a. naar dit artikel, maar ook Henk Krol vatte in 6 minuten het hele debakel van stuitend machtsmisbruik vast. In dit fragment legt ook Van Haga onder andere uit, wat in de eerste plaats de redenen waren voor de rechter om de avondklok ongeldig te verklaren.

Hoewel een paar oppositiepartijen zich kranig hebben verweerd tegen deze nieuwe “avondklok” spoedwet, werd deze alsnog aangenomen op 18 februari 2021. Opvallend is dat wederom linkse oppositiepartijen SP, PvdA en GroenLinks ook mee doen aan deze zeer controversiële wet ingediend door het demissionaire kabinet, terwijl het vooral de SP was die het ondemocratische functioneren van Kabinet Rutte aan de kaak had gesteld, wat zelfs leidde tot de val van dit kabinet. Opmerkelijk dat zulke partijen en met name de SP, ditzelfde kabinet in notabene demissionaire status faciliteren met zulke ernstige inperkingen van grondrechten van hun achterban.

Bron

Motie Van Haga/Baudet over alle vrijheidsbeperkende coronamaatregelen onmiddelijk beëindigen – VERWORPEN

Deze motie werd ingediend op 24 februari 2021. Uit de stemmingsuitslag blijkt onmiskenbaar dat FvD de enige partij is in de 2e Kamer die alle vrijheidsbeperkende maatregelen wil opheffen. De motie luidt als volgt:

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, om kwetsbaren op vrijwillige basis gericht te
beschermen, de zorgcapaciteit uit te breiden en alle vrijheidsbeperkende
coronamaatregelen onmiddellijk te beëindigen,


en gaat over tot de orde van de dag.
Van Haga
Baudet

Bron

Motie van het lid Wilders over bewerkstelligen dat de terrassen weer open mogen – VERWORPEN

Onderstaande motie, ook ingediend op 24 feb 2021, werd verworpen:

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,


constaterende dat de kans op besmetting met corona in de buitenlucht
nagenoeg nihil is;


verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat de terrassen weer open mogen,


en gaat over tot de orde van de dag.
Wilders

Bron

Motie Van Haga (FVD)/ Kuzu (DENK) over alle RIVM modellen openbaar maken

Tot voor kort is er weinig transparantie geweest over hoe RIVM haar modellen opstelt, waarvan de uitkomsten leiden tot verstrekkende maatregelen. Deze motie van 24 jan 2021 dient daar meer inzage in te verkrijgen:

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,


verzoekt de regering, om alle RIVM-modellen openbaar te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga
Kuzu

Bron

Motie Van Haga en Baudet (FVD) over de middelbare scholen zo spoedig mogelijk weer openen – AANGENOMEN

Aansluitend op voorgaande, deze motie, ingediend door FVD op 4 feb 2021, is met name van belang voor ouders van middelbare scholieren, daar deze scholen nog altijd gesloten blijven. Het verzoek in deze meer dan redelijke motie is ook deze scholen zo spoedig mogelijk weer te openen. De motie werd unaniem aangenomen; de vraag is alleen nu nog of en wanneer het (demissionaire) kabinet hier daadwerkelijk uitvoering aan gaat geven.

De Kamer, gehoord de beraadslaging,

constaterende dat middelbare scholen gesloten zijn en voorlopig nog gesloten blijven; overwegende dat de schade die dit meebrengt voor middelbare scholieren niet meer opweegt tegen de positieve effecten;

verzoekt de regering, zo spoedig mogelijk de middelbare scholen weer te openen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga, Baudet

Bron

De motie Van Haga/Baudet (FvD) over boetes kwijtschelden voor ondernemers die hun winkel beschermden

Context: in de eerste dagen sinds invoering van de avondklok op 22 januari 2020 waren er elke avond gewelddadige rellen en plunderingen van winkels door reljongeren. Echter, hierdoor waren een aantal ondernemers genoodzaakt om hun winkels tegen de vernielingen en plunderingen te beschermen ondanks de avondklok. Overambitieuze politieagenten hebben deze winkeliers evengoed bekeuringen gegeven. Vandaar dat FvD deze onderstaande motie indiende. Tekst motie (ingediend 28 januari 2021):

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,


constaterende dat ondernemers boetes hebben gekregen, omdat zij na
21.00 uur op straat waren om hun winkel te beschermen tegen
plunderaars;


verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat betreffende boetes
worden kwijtgescholden,


en gaat over tot de orde van de dag.
Van Haga
Baudet

De motie werd aangenomen door alle partijen, met uitzondering van D66, welke hier als zwerende vinger uitsteekt. Bron

Motie leden Stoffer (SGP) en Van Haga (FVD) over heropeningsplannen en exitstrategieën voor de gesloten branches – AANGENOMEN

Deze motie (ingediend 28 jan 2021) is met name van belang voor ondernemers. Daar de motie unaniem werd aangenomen, is het voor ondernemers dus zaak om vooral naar de indieners te kijken. De inhoud van de motie spreekt voor zich.

De Kamer, gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een groot deel van de ondernemers, zoals kappers, horecaondernemers en de detailhandel, al geruime tijd gesloten zijn en er op dit moment weinig zicht is op openstelling;

van mening dat het wenselijk is dat er perspectief wordt geboden op de openstelling van de diverse bedrijfstakken en dat er concrete plannen klaar moeten liggen om, als het verantwoord kan, zo snel mogelijk open te kunnen;

verzoekt de regering, om, in samenwerking met de brancheorganisaties, heropeningsplannen of exitstrategieën te ontwikkelen voor de diverse gesloten branches met het oog op een zo snel mogelijke openstelling, indien dit verantwoord mogelijk is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer, Van Haga

Bron

Motie leden Van Haga en Baudet (FVD) over schulden kwijtschelden in schrijnende gevallen – VERWORPEN

Deze motie is weer met name van belang voor ondernemers. De inhoud van de motie spreekt voor zich:

De Kamer, gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel mkb’ers niet in staat zijn om de steun die zij hebben ontvangen terug te betalen;

verzoekt de regering, te onderzoeken of in schrijnende gevallen deze schulden kunnen worden kwijtgescholden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga, Baudet

De volgende partijen stemden TEGEN deze motie (waardoor deze verworpen werd):

 • VVD
 • CDA
 • D66
 • GroenLinks
 • ChristenUnie

Motie van de leden Krol en Van Haga over de Kamer vooraf betrekken bij maatregelen die grondwettelijke vrijheden aantasten – VERWORPEN

Wat ook sterk opvalt is dat de Tweede Kamer keer op keer afstand doet van haar fundamentele bevoegdheid om de regering te controleren, wat notabene haar kerntaak is. Zo zag de Tweede Kamer bij het aannemen van de “Tijdelijke” Spoedwet Covid-19 geen noodzaak om beslissende bevoegdheid te behouden over verlenging van deze spoedwet, waardoor deze beslissing volledig bij het kabinet ligt bij elke verlenging.

Zo ook onderstaande meer dan redelijke motie, ingediend op 4 februari 2021 waarin verzocht werd om op zijn minst de Kamer vooraf te betrekken bij maatregelen die grondwettelijke vrijheden aantasten, ingediend door Krol (Lijst Krol) en Van Haga (FVD). Ook hier liet een meerderheid van de 2e Kamer het volledig afweten.

Lees hier de inhoud van de welhaast vanzelfsprekende motie:

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
spreekt uit dat bij maatregelen die grondwettelijke vrijheden aantasten,
zoals gedwongen opnamen, de Kamer vooraf altijd wordt betrokken, ook
al is er een wettelijke basis voor de maatregel, om het democratisch
proces maximaal te benutten en om het draagvlak in de maatschappij te
behouden,
en gaat over tot de orde van de dag.
Krol
Van Haga

Zie hier de stemmingsuitslag:

Bron

“Tijdelijke” wet maatregelen Covid-19 aangenomen

Ondanks dat de Tweede Kamer niet bereid is met spoed meer zorgpersoneel aan te trekken (zie Motie Wilders), neemt men wel de “Tijdelijke” Covidwet aan op 13 oktober 2020, die een wettelijke basis gaat vormen om grondwettelijke rechten aan de kant te schuiven.

Bekijk hier welke partijen voor en tegen de wet gestemd hebben:

Bron

Amendement van Baudet/Van Haga om instemming Parlement voor verlenging wet te verlangen is AFGEWEZEN!

Eén van de grootste angels in deze Tijdelijk Covidwet, die in eerste instantie een half jaar gaat gelden, is dat de Tweede Kamer niet kan voorkomen dat deze wet door regering tot in de lengte der dagen wordt verlengd. Het amendement dat door Van Haga en Baudet was ingediend, zou de Tweede Kamer het recht geven wel of niet in te stemmen met eventuele verlenging. De Tweede Kamer koos er echter voor om zichzelf in dat opzicht buiten spel te zetten en stemden TEGEN dit amendement. Belangrijk om hier goede notie van te nemen.

De motie werd als volgt door de indieners toegelicht:

“Een fundamenteel uitgangspunt van onze parlementaire democratie is dat het parlement altijd het laatste woord heeft over vrijheidsbeperkende maatregelen.

Dit uitgangspunt komt onder meer tot uitdrukking in artikel 103 van de Grondwet. Op grond van dat artikel kan de regering – nadat zij de uitzonderingstoestand heeft afgekondigd – vrijheidsbeperkende maatregelen treffen en daarbij afwijken van grondrechten. Het parlement kan echter te allen tijde beslissen die uitzonderingstoestand te beëindigen en houdt derhalve het laatste woord.

In het onderhavige wetsvoorstel [Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19] wordt dit uitgangspunt om onduidelijke redenen verlaten. Hoewel op grond van het voorstel zeer ingrijpende maatregelen kunnen worden getroffen, waarbij wordt afgeweken van grondrechten, is de regering zelfstandig bevoegd om te besluiten over het voortduren van de maatregelen.

Op grond van Artikel VIII vervalt de wet automatisch zes maanden na de inwerkingtreding, maar de regering kan dit steeds verlengen. Het ontwerp van het verlengingsbesluit moet weliswaar worden voorgelegd aan het parlement, maar het parlement kan dit niet tegenhouden. Zelfs als het parlement zich verzet tegen verlenging van de wet, kan de regering anders besluiten.

Indieners hechten er sterk aan het genoemde uitgangspunt van onze parlementaire democratie te handhaven en stellen voor in de wet op te nemen dat de Tweede Kamer kan besluiten niet in te stemmen met verlenging, zodat het parlement te allen tijde het laatste woord houdt over het voortduren van de wet.”

Bron: downloadlink bestand

Hieronder de partijen die voor en tegen de motie hebben gestemd:

Bron

Motie Janssen c.s. over toestemming Staten Generaal over verlenging “Tijdelijke” Covidwet AANGENOMEN

Nadat het amendement van Van Haga/FvD in de Tweede Kamer reeds was afgewezen, werd er bij de behandeling in de Eerste Kamer een motie ingediend om alsnog te verlangen dat de Staten Generaal (Tweede en Eerste Kamer) in dienen te stemmen als het kabinet de Covidwet wenst te verlengen. Deze motie is weliswaar aangenomen, maar of en hoe het kabinet hier ook invulling aan gaat geven, is nog even een vraag. Maar het feit dat de motie is ingediend en aangenomen in de Eerste Kamer wel een belangrijke stok achter de deur voor enige democratische controle.

De motie luidde als volgt:

MOTIE VAN HET LID JANSSEN C.S.
Voorgesteld 26 oktober 2020


De Kamer,
gehoord de beraadslagingen,


overwegende, dat in de wet grondrechten beperkende maatregelen
worden mogelijk gemaakt;


van mening, dat over verlenging van de wet bepalende zeggenschap aan
de Staten-Generaal toekomt;


verzoekt de regering dit op de kortst mogelijke termijn mogelijk te maken,


en gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie was op 26 oktober 2020 ingediend door Janssen (SP) en mede-ondertekend door:

J. van Pareren (FVD), P. Nicolaï (PvdD), H. Otten (Fractie-Otten), M.J. van Rooijen (50PLUS), J.W.E. de Vries (Fractie-Otten)

Op 27 oktober 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. FVD, PVV, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, PvdD, OSF, PvdA en 50PLUS stemden voor. Bron.

Motie Hiddema (FVD) over onderzoeken alternatieven anderhalvemetermaatschappij VERWORPEN

De onwil in Den Haag om te bezien of er werkbare alternatieven zijn voor de onmenselijke anderhalvemetermaatschappij, blijkt wel uit het feit dat geen enkele partij, behalve FvD, zelfs maar geïnteresseerd is in het onderzoeken naar mogelijk betere en menselijkere alternatieven. Betreft motie van 7 mei 2020.

MOTIE VAN DE LEDEN HIDDEMA EN VAN HAGA

Voorgesteld 7 mei 2020

De Kamer, gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering streeft naar een anderhalvemetersamenleving als het nieuwe normaal;

overwegende dat een anderhalvemetersamenleving indruist tegen de menselijke natuur;

overwegende dat een anderhalvemetersamenleving voor bijvoorbeeld dansgelegenheden, festivals en grote evenementen überhaupt geen oplossing biedt;

overwegende dat er ook alternatieven voor een anderhalvemetersamenleving denkbaar zijn, zoals bijvoorbeeld een tweestromensamenleving:

– waarin gezonde mensen hun leven zo normaal mogelijk kunnen
voortzetten;

– waarin risicogroepen extra worden beschermd, zonder hen uit te sluiten, door op speciale dagen en tijden supermarkten, winkels, restaurants, bioscopen en theaters, uitsluitend voor de risicogroep te openen en delen van het openbaar vervoer voor de risicogroep te reserveren;

roept de regering op, deugdelijk te onderzoeken welke alternatieven er zijn voor een anderhalvemetersamenleving,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hiddema, Van Haga

Bron

De motie “Met spoed meer zorgpersoneel” verworpen

Hoewel juist één van de cruciale knelpunten in de huidige crisis juist het tekort aan zorgcapaciteit en -personeel is, wat grotendeels bepalend deel van de rechtvaardiging vormt voor de verregaande destructieve maatregelen, noodverordeningen en aankomende problematische “Tijdelijke” Covidwet, werd desondanks een motie van Wilders om met spoed meer zorgpersoneel aan te trekken opmerkelijk genoeg verworpen.

Hieronder is helder weergegeven welke partijen voor en tegen hebben gestemd. Wellicht een goede kieswijzer voor 17 maart 2020?

Afbeelding door Meldpunt Nederland (Facebook); bron, 6-10-2020

Meldpunt Nederland, die dit meldde op Facebook had hier het volgende op te zeggen:

“De Motie – ‘Met spoed zorgen voor meer zorgpersoneel’ is verworpen door: VVD – CDA – D66 – GroenLinks en ChristenUnie!

Ze willen WEL onze vrijheden en grondrechten inperken om de zorg te ontlasten, maar ze willen NIET met spoed zorgen voor meer zorgpersoneel.

Denk daar maar eens goed over na…”

Motie van Wilders TEGEN invoering Avondklok AANGENOMEN

Voor meer context over de reden voor het indienen van de motie kun je de korte compilatie bekijken van de discussie in de commissie en Tweede Kamer. De motie van Wilders luidde als volgt:

“…verzoekt de regering, niet over te gaan tot een avondklok, omdat dit een disproportionele vrijheidsbeperkende maatregel ter bestrijding van corona is, omdat het volgens het OMT geen medische basis heeft, maar slechts bedoeld is om een gevoel van urgentie aan te wakkeren.”

En dit was de stemmingsuitslag (AANGENOMEN):

Ondanks eerdere aangenomen motie Wilders tegen de avondklok, nieuwe motie alsnog verworpen; avondklok een feit!

Zoek de verschillen in stemgedrag:

Stemgedrag partijen over avondklok november’20 vs. januari’21

ChristenUnie, VVD en CDA waren in november ook al voor de avondklok, maar 21 januari 2021 zijn ook SP, D66, PvdA, GroenLinks en 50Plus alsnog overstag gegaan en hebben zij toch voor de avondklok gekozen. Zo gaan deze partijen dus met dit zeer zware middel om. Bron

Motie FvD tegen de avondklok – VERWORPEN

Ook FvD diende een motie in tegen de avondklok op 19 januari 2021, met als aanleiding het debat over de toeslagenaffaire. Deze motie luidde als volgt:

MOTIE VAN DE LEDEN BAUDET EN VAN HAGA
Voorgesteld 19 januari 2021


De Kamer,
gehoord de beraadslaging,


constaterende dat we hier spreken over een geval van ongekend onrecht
en dat de slachtoffers zo spoedig mogelijk gecompenseerd dienen te
worden;


constaterende dat het van belang is dat de overheid lessen trekt uit het
toeslagenschandaal, ook op andere terreinen;


overwegende dat de overheid niet als een stoomwals over mensen dient
heen te walsen;


overwegende dat een avondklok een ongekende inperking van het
persoonlijke leven is;


verzoekt de regering, geen avondklok in te voeren,


en gaat over tot de orde van de dag.
Baudet
Van Haga

Ook deze motie werd verworpen. Alleen FvD, PVV, DENK en Krol stemden voor. Bron

Motie en stemmingsuitslag over vaccinatieplicht ingediend door lid Azarkan

Er lijkt/leek in de Tweede Kamer nog een meerderheid te zijn die tégen een directe of indirecte vaccinatieplicht is, zo bleek uit de stemming voor onderstaande motie ingediend door lid Azarkan van DENK. De motie werd op 3-11-2020 AANGENOMEN! Alleen VVD en D66 stemden tegen deze motie (goed om in het achterhoofd te houden).

De Kamer, gehoord de beraadslaging, spreekt uit dat er in de toekomst nooit sprake mag zijn van een directe of indirecte coronavaccinatieplicht,

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z19922&did=2020D42842

Nieuwe motie ingediend door Wilders ‘over alleen vrijwillige vaccinatie’ – AANGENOMEN

Op 18-11-2020 diende vervolgens kamerlid Wilders (PVV) ook een motie in om het verzet tegen elke vorm van vaccinatieplicht extra kracht bij te zetten. Over deze motie werd 24-11-2020 gestemd. De motie (25 295, nr 720) luidt als volgt:

De Kamer, gehoord de beraadslaging, spreekt uit dat hoewel het positief is dat er coronavaccins aan komen, er slechts sprake kan zijn van vrijwillige vaccinatie, dus dat een directe of indirecte vaccinatieplicht uitgesloten is, evenals dwang- of drangmaatregelen, ….

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z21987&did=2020D46860

De motie werd AANGENOMEN. Alleen VVD en D66 stemden TEGEN (deze 2 partijen zijn dus voor vaccinatieplicht.)

“Onbegrijpelijk dat zoveel politieke partijen bereid blijken de vrijheid van mensen drastisch in te perken.” aldus FvD Kamerlid Wybren van Haga

Van Haga zegt ook in zijn Twitter bericht: “Forum voor Democratie is tegen een directe of indirecte vaccinatieplicht!”

Dit naar aanleiding van wederom een motie die hij had ingediend tegen indirecte vaccinatie, dat een vaccinatiebewijs niet als toegangspaspoort mag dienen voor deelname aan de samenleving. Deze motie werd verworpen, waarover Van Haga zijn verbijstering kenbaar maakte. Hier ziet u welke partijen voor en tegen hebben gestemd:

Motie van het lid Wilders c.s. over het per direct openen van de terrassen VERWORPEN

Deze motie had er betrekking op dat er al besloten was om in de lente 2020 na Hemelvaart en Pinksteren terrassen te openen. Er was zeer mooi weer voorspeld dat weekend, zodat horeca ondernemers, nu er toch al besloten was dat ze binnenkort open mochten, ter compensatie voor de al geleden schade, in staat zouden worden gesteld in het Pinksterweekend alvast een goed weekend te kunnen draaien. De veronderstelling was dat die paar dagen niet veel meer uitmaakte, maar voor de horeca ondernemers een heel groot verschil zouden kunnen maken. De motie werd ingediend door Wilders PVV, samen met Baudet & Van Haga (FvD) en Krol. De motie luidde als volgt:

MOTIE VAN HET LID WILDERS C.S.
Voorgesteld 20 mei 2020


De Kamer,
gehoord de beraadslaging,


verzoekt de regering, de terrassen per direct te laten openen in plaats van na Hemelvaart en Pinksteren,


en gaat over tot de orde van de dag.

Deze meer dan redelijke motie werd echter verworpen door de Tweede Kamer. Alleen PVV, FvD, Van Haga (tegenwoordig ook FvD), en Krol stemden voor. ALLE overige partijen stemden TEGEN (dus ook “ondernemerspartij” VVD). Bron

De motie Van Haga/Baudet (FvD) over onderzoeken hoe de betrouwbaarheid van PCR-tests kan worden verhoogd – VERWORPEN

Context: Een lage prevalentie houdt in als er relatief zeer weinig echte gevallen zich onder een bevolking vinden. Daar de zorg is dat in zo’n geval (lage prevalentie) er een grotere kans op fout-positieven is (positieve testuitslag zonder een actieve besmetting te hebben) – dit wordt ook door de WHO erkend – en een groot aantal fout positieve testuitslagen onterecht kan leiden tot ernstige maatregelen, was het verzoek aan de regering te onderzoeken hoe de nauwkeurigheid verhoogd kan worden. De Tweede Kamer vond het kennelijk niet nodig om te onderzoeken of er wellicht ten onrechte maatregelen werden/worden geïntroduceerd op basis van een te groot aantal fout positieven (terwijl er dus in werkelijkheid mogelijk verhoudingsgewijs maar zeer weinig werkelijke actieve besmettingen zijn).

(Terug naar Kennisbank Covid-19 hoofdpagina)

Over Nieuwegeluid.nl

 • Klik hier voor onze handige, uitgebreide nieuwsfeed van diverse alternatieve, onafhankelijke nieuws- en opiniesites, maar ook eigen artikelen over politiek en maatschappij.
 • Voeg onze website toe als app op je mobiel, via “toevoegen” onderaan je telefoonscherm of via je browserinstellingen. Voortaan direct overzicht op je mobiel van alle nieuwste publicaties van onafhankelijke media!
 • Nieuwe Geluid is een platform voor de promotie van vrije en alternatieve media.

Help het Nieuwe Geluid te verspreiden door dit artikel te delen:

Deel deze pagina...