Minister Hoekstra vraagt uitstel voor beantwoorden Kamervragen over betalen met contant geld in winkels

Op 21 augustus hadden drie Tweede Kamerleden vragen ingediend over het kunnen blijven betalen met contant geld in winkels. Dit naar aanleiding van geluiden dat winkels sinds de invoering van Coronamaatregelen steeds vaker contant geld zouden weren (zoals bijvoorbeeld bij apotheken). De Kamerleden uiten hier hun zorgen over, aangezien zij vinden dat het kunnen betalen met contant geld in winkels geborgd zou moeten blijven.

Minister Hoekstra van Financiën Hoekstra vroeg op 11 september jl. echter uitstel van beantwoording aan, daar hij “niet binnen de … gestelde termijn kan beantwoorden, omdat voor de beantwoording nadere afstemming vereist is.”, aldus de minister.

De vragen van de Kamerleden waren als volgt:

Vraag 1
In welke mate is er sprake van een toenemend aantal winkels waarin niet langer met contant geld kan worden betaald? Zijn hierover actuele gegevens beschikbaar die u kunt delen?

Vraag 2
Hoezeer spelen corona en het zoveel mogelijk vermijden van lichamelijk contact en/of andere factoren hierbij een rol?

Vraag 3
Hebt u de indruk, of ontvangt u signalen, dat het niet kunnen betalen met contant geld in winkels bij bepaalde groepen tot problemen leidt, zoals ouderen en mensen met een beperking?

Vraag 4
In hoeverre deelt u de mening dat, rekening houdend met de coronaomstandigheden, het van belang is dat klanten in zoveel mogelijk winkels kunnen betalen met contant geld? Wat is er tot dusver gedaan om dit te borgen, met andere woorden welke beleidskeuzes zijn besproken, uitgewerkt en geïmplementeerd?

Vraag 5
Hoe zou volgens u kunnen worden bevorderd dat het aantal winkels waar met contant geld kan worden betaald, zo groot mogelijk is, wetend dat op dit moment winkels contant geld mogen weigeren op voorwaarde dat zij dit duidelijk communiceren?

Vraag 6
Op welke manier(en) zou het «rekening houden met mensen die afhankelijk zijn van contant geld», waartoe u in uw aanbiedingsbrief bij de Eindrapportage MOB Task Force Herziening standpunt contant geld oproept, gestalte moeten en kunnen krijgen? Bent u bereid dit met toonbankinstellingen te bespreken?

Vraag 7
Wat betekenen een stijgend aantal pintransacties enerzijds en het handhaven/
stimuleren van contante betaalmogelijkheden anderzijds voor de kosten die met name kleine ondernemers hiervoor moeten maken (zoals kosten voor pintransacties, arbeidsuren en verzekeringen)? Hoe verwacht u dat deze kosten zich zullen ontwikkelen en hoe kunnen deze kosten voor ondernemers zo laag mogelijk worden gehouden?

Een aantal opmerkingen uit de aanbiedingsbrief van de minister die genoemd wordt in de Kamervragen:

“Contant geld vervult nog steeds een belangrijke rol in onze samenleving. Ik hecht er grote waarde aan dat iedereen mee kan doen. Voor voldoende toegang tot het chartale betalingsverkeer zijn voorzieningen nodig, zoals voldoende geldautomaten, afstortautomaten en een hoge acceptatie van contant geld bij winkeliers.”

“Tenslotte wil ik in dit kader benadrukken dat het ook in tijden waarin we rekening moeten houden met het coronavirus belangrijk is dat de mensen die contant willen betalen, dit kunnen doen.”

Het ziet ernaar uit dat ondanks dat de Coronamaatregelen geleid hebben tot sterk verminderde contante betalingen (ofwel door toegenomen “pin only” beleid ofwel doordat mensen uit virusangst sneller kiezen voor pinnen), dat er vanuit de Kamer, de minister zelf en de Taskforce van de DNB (Nederlandsche Bank) er nog wel intenties zijn om het contante betalingsverkeer in stand te houden.

Dit neemt overigens niet weg voor degenen die de mogelijkheid voor contantbetalingsverkeer willen waarborgen, dat zij zich hier actief voor moeten opstellen, aangezien er tegelijkertijd ook veel sterke maatschappelijke, economische en politieke bewegingen/tendensen zijn om die in een contantloze maatschappij kunnen uitmonden.

Afbeelding door Jorsalino van Pixabay

Over Nieuwegeluid.nl

  • Klik hier voor onze handige, uitgebreide nieuwsfeed van diverse alternatieve, onafhankelijke nieuws- en opiniesites, maar ook eigen artikelen over politiek en maatschappij.
  • Voeg onze website toe als app op je mobiel, via “toevoegen” onderaan je telefoonscherm of via je browserinstellingen. Voortaan direct overzicht op je mobiel van alle nieuwste publicaties van onafhankelijke media!
  • Nieuwe Geluid is een platform voor de promotie van vrije en alternatieve media.

Help het Nieuwe Geluid te verspreiden door dit artikel te delen:

Deel deze pagina...