Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Nieuwegeluid.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nieuwegeluid.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom van eigen gepubliceerde informatie berust in de eerste plaats bij Nieuwegeluid.nl.

Geen garantie op juistheid

Voor de eventuele prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Nieuwegeluid.nl of haar partners te mogen claimen of te veronderstellen.

Voor zover er producten en/of diensten op deze website worden aangeboden, verloopt de verkoopafwikkeling hiervan via derde partijen, die hiervoor verantwoordelijk zijn. Een verkoopovereenkomst wordt door de gebruiker direct met dergelijke leverancier gesloten en de leverings- en/of gebruikersvoorwaarden van deze leverancier zijn daarbij van toepassing. Nieuwegeluid.nl ontvangt in de meeste gevallen een compensatie in de vorm van advertentie-inkomsten of verkoopcommissies voor verkopen of voor bijvoorbeeld het klikken op bepaalde advertentielinks.

Nieuwegeluid.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Gepubliceerde artikelen op deze website geven meningen weer van de auteurs en niet noodzakelijkerwijs die van Nieuwegeluid.nl. De redactie draagt ook geen verantwoordelijkheid voor de stellingname van individuele auteurs. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van artikelen en informatie die wordt weergegeven op en via deze website.

Op deze website worden ook teksten en hyperlinks naar artikelen en andere media van derde partijen weergegeven. Nieuwegeluid.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud hiervan en deelt niet noodzakelijkerwijs de mening van enige bron die wordt weergegeven en/of waarnaartoe verwezen wordt. Het is vanzelfsprekend dat Nieuwegeluid.nl niet instaat voor de juistheid van de informatie die in externe artikelen staan.

Omdat Nieuwegeluid.nl alternatieve media promoot, en inherent aan de meeste vormen van publicatie ook eigen mening en onbewuste vooroordelen een rol kunnen spelen bij de publicist, is het dus belangrijk om te realiseren dat artikelen gepubliceerd op deze website en de artikelen (en video’s) waar deze website naar verwijst, ten alle tijden met een kritische blik bekeken dienen te worden (net als alle informatie op internet én van reguliere media). Bestudeer ten alle tijden bronnen en verifieer informatie ook via andere kanalen.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Nieuwegeluid.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Nieuwegeluid.nl op deze pagina.

Laatste wijziging: 15-11-2020

Deze disclaimer is gegenereerd op disclaimerwebsitevoorbeeld.nl